Jätkänkynttilä silta

Alaounasjoen aluelautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Alaounasjoen aluelautakunnan osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2019

ROIDno-2017-1143

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, talouspäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 17.12.2018 § 476 hyväksymien Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1. mukaan:

"Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut.

Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Elokuun kirjanpito valmistui 18.9.2019. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla elokuun jälkeen 66,66 %. Alaounasjoen aluelautakunnan toteumaprosentti on elokuun jälkeen 69,48 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Alaounasjoen aluelautakunta hyväksyy osavuosikatsauksen ajalta 1.1.–31.8.2019 ja esittää sen edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Alaounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan ehdotuksen mukaisesti.
 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi