Jätkänkynttilä silta

Alaounasjoen aluelautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 LISÄPYKÄLÄ: Kehittämistuen siirto 2019 / Alaounasjoki (lisäpykälä)

ROIDno-2019-110

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Marraskosken kyläyhdistys ry

Marraskosken kyläyhdistykselle on vuonna 2018 myönnetty 1 400 euroa kylätalon sähköpattereiden uusimiseen. Hankinta on toteutettu ja määrärahasta on jäänyt käyttämättä 618,95 euroa. Yhdistys esittää määrärahaa käytettäväksi kylätilan valaistuksen parantamiseen vuonna 2019.

Vuodelle 2019 yhdistys on saanut 2 000 euron avustuksen kylätilan ulkoportaiden uusimiseen ja SmartTV:n hankintaan.

 

Lehtojärven Kyläyhdistys Ry

Lehtojärven kyläyhdistyksellä  vuodelta  2016  on jäänyt  käyttämättä 3 206,40 euroa (§ 46 / 25.9.2017), joka on siirretty käytettäväksi alkuperäiseen tarkoitukseen vuodelle 2018 luontopolun investointimenjen loppuunsaattamiseen.

Yhdistykselle on vuonna 2017 myönnetty 2 000 euroa Lehtojärven kulttuurikierroksen kehittämishankkeeseen ja 4 000 euroa Lehtopirtin monitoimipuiston välinehankintoihin. Hankkeita on toteutettu ja niistä on jäänyt käyttämättä 1 364,47 euroa euroa.

Vuonna 2018 yhdistykselle myönnettiin 6 000 euroa kylätalon äänentoistolaitteisiin ja AV-tekniikkaan. Hankkeesta on toteutettu sähkötyöt ja määrärahoista on käyttämättä 5 504,28 euroa.

Lehtojärven kyläyhdistys on esittänyt, että käyttämättä olevat määrärahat (10 075,15 euroa) siirretään käytettäväksi vuonna 2019 alkuperäisiin tarkoituksiin.

Vuodelle 2019 yhdistys on saanut 5 000 euron avustuksen Lehtopirtin monitoimipuiston II-vaiheen välinehankintoihin.

Lisäksi yhdistykselle myönnettiin  2 500 euroa perinnekylän markkinointitoimenpiteisiin.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Alaounasjoen aluelautakunta hyväksyy Marraskosken kyläyhdistys ry:n ja Lehtojärven kyläyhdistys ry:n määrärahojen siirrot yhdistysten esitysten mukaisesti käytettäväksi vuoden 2019 aikana.

Päätös

Tämä pykälä käsiteltiin heti §37 jälkeen.

Ilkka Kuusela poistui esteellisenä Marraskosken kyläyhdistys ry:n asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § kohta 5) klo 15:36-15:37. 

Alaounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan ehdotuksen mukaisesti muuten, mutta Lehtojärven kyläyhdistyksen määrärahojen siirtohakemuksen osalta aluelautakunta päättää, että siirrettävät määrärahat on käytettävä myönnettyyn tarkoitukseen vuoden 2019 aikana, koska määrärahoja on jäänyt toteutumatta usean vuoden aikana ja määrällisesti suhteellisen suuri määrä. Mikäli määrärahoja vuosilta 2016-2018 ei ole käytetty vuoden 2019 aikana, lukuunottamatta 2500€ perinnekylän markkinointiin kuuluvia rahoja, tuet tulee palauttaa takaisin Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle.

Tiedoksi

Marraskosken kyläyhdistys ry,  Lehtojärven Kyläyhdistys Ry 

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Alaounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi