Jätkänkynttilä silta

Alaounasjoen aluelautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Lausunto organisaatiouudistuksesta / Alaounasjoki

ROIDno-2019-2062

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Organisaatiouudistussuunnitelmien valmistelua on jatkettu kaupunginhallituksen 25.6.2019 tekemien linjausten pohjalta. Konsultti Jouko Luukkosen jatkovalmistelutyössä on tarkasteltu erityisesti seuraavia asioita:

•Hyvinvointipalvelut: yksi vai kaksi toimialaa (+/-analyysi)

•Lapsiperheiden palveluiden sijoittuminen (vaihtoehdot ja +/--analyysi)

•Strategisen hyvinvointityön organisointi ja resursointi

•Nuorisopalveluiden sijoittuminen (vaihtoehdot ja +/-analyysi)

•Omistajaohjaus (pohjaehdotus)

•Osallisuustoimintojen sijoittuminen ja resursointi (pohjaehdotus)

•Aluetoiminnan kehittäminen (pohjaehdotus)

 

Näiden pohjalta:

•Hallinto-ja tukipalveluiden organisointi (pohjaehdotus)

•Elinvoimatoimintojen organisointi (pohjaehdotus)

•Perusturva-ja sivistyspalvelujen organisointi (pohjaehdotus)

 

Kaupunginhallituksen tulisi jatkovalmistelun suuntaamista varten ottaa alustavasti kantaa seuraaviin kysymyksiin:

- Voitaisiinko mahdollisessa kolmen toimialan mallissa "hyvinvointipalvelut" toimialan sijaan käyttää termiä "sivistys- ja hyvinvointipalvelut"?

- Mikä seuraavista vaihtoehdoista vaikuttaisi järkevimmältä tavalta organisoida lapsiperheiden palvelut (linkittyy myös toimialojen lukumäärään)?

A) Kahden toimialan mallissa lapsiperheiden palvelukokonaisuus yhdistettäisiin yhdeksi palvelualueeksi hyvinvointipalveluiden toimialalle

B) Kolmen toimialan mallissa lapsiperheiden palvelukokonaisuus yhdistettäisiin yhdeksi palvelukokonaisuudeksi perusturvapalveluiden toimialalle

C) Kolmen toimialan mallissa lapsiperheiden palvelukokonaisuus yhdistettäisiin yhdeksi palvelukokonaisuudeksi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle

- Kommentit hyte-palveluiden osalta, edellisen linjauksen mukaan hyte-kokonaisuus asemoitaisiin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden alaisuuteen poikkileikkaavaksi toiminnoksi

- Mikä seuraavista vaihtoehdoista vaikuttaisi järkevimmältä tavalta organisoida nuorisopalvelut?

A) Siirtää ne osaksi koulupalveluja

B) Siirtää ne osaksi vapaa-ajan/hyten palveluita

- Mahdolliset kommentit omistajaohjauksen organisointisuunnitelmiin liittyen

- Mahdolliset kommentit osallisuustoiminnan jakamissuunnitelmaan (osa hyteen, osa elinvoimaan ja osa viestintään)

- Mahdolliset kommenttinne aluetoiminnan kehittämissuunnitelmista

- Tämän hetkinen näkemyksenne toimialojen lukumäärävaihtoehdoista

- Mahdolliset kommenttinne kaavoitusasioiden suunnitelluista jatkojärjestelyistä (dia 24)

 

Valmistelun pohjalta täsmennettävät suunnitelmat tullaan käsittelemään yt-neuvotteluissa, joiden on suunniteltu päättyvän 16.9.2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus käsittelee organisaatiouudistuksen jatkovalmistelun vaiheen ja antaa kommenttinsa suunnitelmien täsmentämiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti linjata suunnitelmien jatkovalmistelua seuraavasti:

 1. suunnitelmien valmistelua jatketaan kolmen toimialan mallin pohjalta,
 2. kolmen toimialan mallissa "hyvinvointipalvelut" toimialan sijaan on mahdollista  käyttää termiä "sivistys- ja hyvinvointipalvelut",
 3. lapsiperheiden palvelujen organisaatiosuunnitelmien valmistelua jatketaan kolmen toimialan mallissa siten, että lapsiperheiden palvelukokonaisuus yhdistettäisiin yhdeksi palvelukokonaisuudeksi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalle. Lisäksi halutaan selvittää nuorten vammaisten palveluiden sitominen osaksi lapsiperheiden palvelukokonaisuutta,
 4. Hyte-palvelut olisi mahdollista asemoida osaksi sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kokonaisuutta, mutta poikkileikkaavuus koko organisaatioon tulisi taata jatkosuunnittelussa. Hyte-työtä pitäisi johtaa sellaisten henkilöiden toimesta, joilla on hyte-tausta. Hallitus pyytää, että hyte-organisaation jatkosuunnittelussa benchmarkataan Lapin maakuntavalmistelussa esille tulleita parhaita käytänteitä ja näkemyksiä,
 5. nuorisopalvelujen organisointisuunnitelmien valmistelua jatketaan siten, että nuorisopalvelut organisoitaisiin osaksi koulupalveluja,
 6. omistajaohjauksen organisointisuunnitelmien valmistelua jatketaan siten, että omistajaohjaus olisi kaupunginhallituksen alla ja että omistajaohjausta edelleen tiivistettäisiin ja selkeytettäisiin,
 7. osallisuustoiminnan organisointisuunnittelua jatketaan siten, että viestintä johtaisi ja koordinoisi osallisuutta ja vaikuttamista,
 8. kaavoitusasioiden valmistelua jatketaan seuraavien linjausten pohjalta:
 • poikkeusluvista päättäminen tulisi pitää kaupunginhallituksella kielteisten poikkeuslupien osalta,
 • kaavojen luonnosvaiheen käsittelisi lautakunta ja ehdotusvaiheen kaupunginhallitus,
 • päätettäisiin kaavoitusohjelmassa niistä kaavoista, joiden osalta ehdotusvaiheesta päättäisi hallitus
 • kaavoitusohjelman valmistelu tapahtuisi laajemmassa yhteistyössä elinvoimalautakunnan, kaupunginhallituksen ja toimialojen kanssa ja
 • yksittäisten tonttien vuokrasopimusasiat delegoitaisiin viranhaltijoille.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että

 • nyt suunnitellusta organisaatiovaihtoehdosta pyydetään lautakuntien ja aluelautakuntien lausunnot,
 • toteutetaan sähköinen kysely henkilökunnalle,
 • luottamushenkilöt käsittelevät nyt suunniteltua mallia 9.9. seminaarissa ja että
 • suunnitelmiin liittyvä päätöksentekoprosessi etenee vasta YT-neuvotteluiden päätyttyä.

Lisäksi kaupunginhallitus linjasi, että tilahallinnan organisointitapaa tulisi selkeyttää  jatkosuunnittelussa. Kaupunginhallitukselle tulee valmistella esitys, jossa esitellään muiden kaupunkien tilahallinnan organisointimalleja (esimerkkinä Tampereen kaupunki).  Lisäksi tulee selvittää mahdollisuutta osaavan kiinteistöjohtajan rekrytointia kaupungin hallinto-organisaatioon. Kiinteistöjohtaja vastaisi tilaajana kaupungin rakennushankkeista niin suhteessa tulevaan tilapalveluiden taseyksikköön kuin Romaan/Rokaan.

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus (02.09.2019 § 287) pyytää aluelautakunnilta lausunnot organisaatiouudistuksesta. Varsinaisesta talouden tasapainottamissuunnitelmasta päättää kaupunginvaltuusto vuoden 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä 11.11.2019.

Organisaatiouudistuksen lisäksi kaupunginhallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä kokouksessaan 25.6.2019. Neuvottelut päättyivät 16.9.2019. Syynä yt-neuvottelujen käynnistämiselle oli Rovaniemen kaupungin haastava taloudellinen tilanne, koska verotulot ja valtionosuudet eivät riitä kasvavista palvelutarpeista johtuvien kustannusten kattamiseen.

Toimielin-​ ja viranhaltijaorganisaation muutossuunnitelman tavoitteet:

 • organisaatiorakenne palvelee asiakaslähtöisesti,​ tehokkaasti ja taloudellisesti palvelujen järjestämistä
 • luottamushenkilöorganisaatio ja viranhaltijaorganisaatio tukisivat toinen toisiaan
 • tukitoimintojen keskittäminen konsernihallintoon, sekä kaupungin että kaupunkikonsernin osalta
 • johtamiseen hallittavat ja selkeät kokonaisuudet 
 • kaupungin johtaminen ja esimiestyö paranee

Tavoitteiden pohjalta on valmisteltu muutoksia lautakunta- ja toimialarakenteeseen. Esityksessä aluelautakunnat lakkautettaisiin ja ne korvaisi uuden elinvoimalautakunnan alainen kylien kehittämisjaosto. Elinvoimapalvelut muodostuisivat nykyisistä elinvoimapalvelujen palvelualueesta ja teknisten- ja ympäristöpalvelujen toimialasta. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtäviä suunnitellaan organisoitavaksi uudella tavalla.

Valtuusto päättää lautakuntarakenteesta hallintosäännön päivittämisen yhteydessä syksyn 2019 aikana. Esitys uudeksi organisaatioksi on liitteenä.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltyjen suunnitelmien mukaan vuonna 2020 toteutettaisiin noin 2,642 miljoonan euron henkilöstösäästöt ja yhteensä 82,5 henkilötyövuoden vähennys. Yt-neuvotteluissa käsiteltyjen suunnitelmien mukaan vähennykset toteutettaisiin tuotannollisista ja taloudellisista (Tuta) syistä irtisanomalla sekä avoimien virkojen ja toimien täyttämättä jättämisellä (32,5 htv, säästötavoite 1 584 802 euroa), ulkoistamalla rakennuskunnossapito- ja kiinteistönhoitotoiminnot (50 htv, säästötavoite 500 000 euroa) ja poistamalla henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetu (säästötavoite 558 000 euroa). 

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanottaisiin suunnitelman mukaan enintään kaksitoista henkilöä. Irtisanomiset kohdistuisivat toimialojen ja koko kaupungin ylimpään viranhaltijajohtoon, henkilöstöyksikköön, aluelautakuntien hallintoon (enintään 1 henkilö), liikuntapalveluihin, kaavoitusyksikköön tai tontti- ja paikkatietoyksikköön sekä tilaliikelaitokseen ja ne toteutettaisiin vuoden 2019 loppuun mennessä. Toimenpiteisiin ei sisälly lomautuksia, eikä osa-aikaistamisia.

Alueellisten palvelujen TA 2019 (TP 2018):

 • Aluelautakuntien jäsenten kokuspalkkiot ja matkakulut yhteensä 60 000 € (TP 48 587 €)
 • Alueellisten palvelujen hallinnon määrärahat ovat yhteensä 135 966 € (TP 113 023 €)
  • Alueellisissa palveluissa työskentelee kaksi (2) henkilöä, joiden palkkakulut ovat em. hallinnon kuluista yhteensä 93 887 €. Vuonna 2018 henkilöstökulujen toteuma oli 83 504,90 euroa.

Talouden tasapainottamissuunnitelmassa alueellisista palveluista on esitetty vähennettäväksi yksi työntekijä, josta saavutettaisiin 119 000 euron henkilöstösäästö. Säästötavoite on ylimitoitettu ja se tarkoittaa, että alueellisten palvelujen hallinnon määrärahat poistetaan kokonaisuudessaan Rovaniemen kaupungin talousarviosta. 

Alueelliset palvelut on toteuttanut sille asetettuja tehtäviä yhdessä aluelautakuntien ja kyläyhdistysten kanssa. Rovaniemen kaupunkistrategian 2025 toteuttamiseksi kylien asukkaat ja yritykset ovat esittäneet kehittämisnäkemykset, joista on valittu toteutettavaksi seuraavat lähitulevaisuuden painopistealueet:

Sujuvat ja asukaslähtöiset palvelut

 • Hyvinvointi ja terveys
 • Digitaalinen osaaminen kehittäminen

 

Elämyksellinen ja toimiva elinympäristö

 • Ulkoilureitit ja lähiliikuntapaikat
 • Ympäristönhoitohankkeet 
 • Teiden kunnossapito
 • Liikenneväylät ja -turvallisuus
 • Joukkoliikenteen toimivuus 
 • Puhelin ja tietoliikenneyhteydet

 

Elinvoimaiset ja monipuoliset elinkeinot

 • Luonnonraaka-aineiden hyödyntäminen
 • Matkailun majoitus ja ohjelmapalvelut
 • Lähityöllistäminen

Yhteisten toimenpiteiden lisäksi aluelautakunnat valitsivat aluekohtaiset painopistealueet kehittämistoimenpiteiksi:

Alakemijoen aluelautakunta

 • tonttien markkinointi
 • Alakemijoen Aarteet -moottorikelkkauran toteutus 
 • yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen
 • viestinnän kehittäminen

 

Alaounasjoen aluelautakunta

 • lähityöllistämisen
 • maisemanhoidon
 • Ounasjoen markkinat
 • ikäihmisten palvelut

 

Ranuantien aluelautakunta

 • yksityistielain mukaisten tiekuntien perustamisen
 • valokuituyhteydet
 • digikoulutuksen

 

Sodankyläntien aluelautakunta

 • ympäristön ja virkistyskäytön suunnitelmien laatiminen
 • Vikajärven maastopyöräreitistö
 • tieto- ja puhelinliikenneyhteydet
 • yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen
 • viestinnän kehittäminen 

 

Yläkemijoen aluelautakunta

 • hyvinvointi- ja lähipalvelut
 • julkinen liikenne
 • toimivat tietoliikenneyhteydet
 • monitoimiliikuntapaikat

 

Yläounasjoen aluelautakunta

 • yhteisöllisyyden lisäämisen (kulttuuri- ja puuhasteluillat)
 • turvalliset liikuntamahdollisuudet (kylien hiihtoladut kartalle ja polkujen kuntokartoitukset)
 • maisemanhoidon

 

Hankkeet tullaan toteuttamaan alueellisten palvelujen henkilökunnan ja kyläyhdistysten toimesta. Talkootyön osuus on toteutuksessa merkittävä. Hankkeissa hyödynnetään ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia.

Rovaniemellä on 51 kylää ja niissä n. 13 000 asukasta ja kesäkuukausina asukasmäärät kasvavat merkittävästi. Kylien asukasmäärällä Rovaniemi olisi Lapin läänin suurin kunta. Kunnan pinta-ala on n. 8 000 kmja matkaa kaupungin äärirajalta toiseen on 200 km. 

Rovaniemen yleiskaava-alueelle ja kaava-alueen ulkopuolelle on myönnetty tämän vuoden aikana rakennuslupia 80 kappaletta (35 Ok-talo, 11 loma, 3 matkailu, 2 yrityshalli, 16 sauna ja 13 autotalli/varastorakennusta). Yhteenvetona voidaan todeta, että Rovaniemen kyläalueet ovat vetovoimaisia. Esimerkiksi vapaa-ajan ympärivuotisen asumisen ja matkailun monialaiset kehitysnäkymät ovat erittäin positiiviset ja oikeilla toimenpiteillä ne tuovat hyvinvointia koko talousalueelle.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta hyväksyy, että aluelautakuntamallia kehitetään, niin että siitä muodostetaan uuden elinvoimalautakunnan alainen kylien kehittämisjaosto. Jaoston toiminta-alue tulisi olla nykyisten aluelautakuntien ja kehyskylien alueet (nimettävä erikseen). Kyläyhdistysten kanssa järjestetään säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa eri joki/tiensuunnilla tapaamiset kehittämistoimenpiteiden kartoittamiseksi. Samalla eri sidosryhmät sitoutetaan valittujen toimenpiteiden toteutukseen.

Kylien kehittämisjaoston tehtävät:

 • Kylien, kyläyhdistysten ja muiden aktiivisten kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointi
 • Kyläalueisiin liittyvien lausuntojen antaminen
 • Kylien edunvalvonta 
 • Kylien asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistaminen
 • Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja valtuuston myöntämien määrärahojen päättämisestä, kohdentamisesta ja käytöstä kylien kehittämiseen ja hankkeisiin.

Kylien kehittämisjaostoon valitaan kymmenen (10) henkilöä Rovaniemen kyläalueilta: kaksi henkilöä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet, jokaiselta kaupungin viidelta eri päätiesuunnalta. Edustajat valitaan alueen kylien yhteisessä kokouksessa ja heidän vakituinen asuinpaikka tulee olla kyläalueella.

Alueellisten palvelujen henkilöstömäärää ei hyväksytä vähennettäväksi nykyisestä kahdesta henkilöstä yhteen (-50 %). Aluelautakuntien mahdollinen lakkauttaminen ei tarkoita, että kylien kehittämistyö vähenisi. Lisäksi elinvoimalautakunnan alaisuuteen perustettava kylien kehittämisjaosto tarvitsee toimiakseen valmistelu- ja sihteerityöpanosta. Kylille on valmistettu kehittämissuunnitelmat, joiden toteuttaminen vaatii kaupungin toimesta henkilöstöresurssien lisäämistä kolmeen henkilöön. Mahdollisesti nykyisestä hallinnollisesta työstä vapautuvaa resurssia suunnataan jatkossa hankkeiden toteuttamistyöhön.

Rovaniemen kylillä on merkittävät potentiaaliset kehittämismahdollisuudet, joita kylien asukkaat ja yrittäjät ovat valmiita toteuttamaan edellyttäen, että Rovaniemen kaupunki omilla päätöksillään sitoutuu tähän työhön.

Huomioitavaa on myös se, että kylien elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin pystytään hyödyntämään merkittävästi Rovaniemen kylien kehittämissäätiön lisäksi muita julkisia rahoituskanavia.

 

Aluelautakunta osallistuu valmisteluun ja antaa lausunnon hallintosäännön päivityksestä.

 

 

 

Päätös

Alaounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palveluiden johtajan ehdotuksen mukaisesti ja esittää, että alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangas osallistuu hallintosäännön päivittämiseen kyseisen asian osalta.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi