Alaounasjoen aluelautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kehittämistukien jatkohaku 2019 / Alaounasjoki

ROIDno-2019-110

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluelautakunnille myönnettiin Rovaniemen kylien kehittämisäätiön määrärahoista kehittämistoimintaan raha, jonka käytöstä lautakunnat ovat saaneet itse päättää. Tämän lisäksi kaupungin budjetista aluelautakunnille myönnettiin 10 000 euroa/aluelautakunta, joka aikoinaan korvamerkittiin ympäristönhoitohankkeisiin. Tätä määrärahaa ei huomioitu vielä kevään jaossa, eli se on käyttämättä. Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on käyty neuvottelut maisemanhoitosuunnitelmien toteuttamisesta oppilastyönä. Aluelautakuntien yhteiskokouksessa 28.5.2019 kaikki lautakunnat ilmoittivat kiinnostuksen hankkeelle. Alaounasjoen alueella päätettiin aktivoida kyläyhdistyksiä nostamaan esille kohteita, joille hankitaan on maanomistajien suostumus maisemanhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi. 

Liitteenä on yhteenveto ja aluelautakuntakohtaiset taulukot kehittämismäärärahojen käytöstä, sidonnasta ja loppuvuoden aikana käytettävissä olevista määrärahoista. 

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopuolen määrärahat tulevat toteutumaan suunnitellusti.  

Kotiapukuponkia käytetään edelleen heikosti kaikilla muilla alueilla lukuun ottamatta Yläkemijokea. Sinne kuponkeja on myönnetty 4 800 eurolla, joista on maksettu 782,17 euroa. Käytäntö on osoittanut, että kaikki eivät myönteisestä päätöksestä huolimatta käytä kuponkia.

Kotiapukupunkihakemuksia Alaounasjoen alueelta ei ole tullut ja niihin on varattu 4 000 euroa. 

Kehittämistoimenpiteisiin on käytettävissä liitteenä olevan laskelman mukaan loppuvuodelle 27 444,57 euroa.

Alaounasjoen alueltautakunta on päättänyt keskittyä kehittämisen toteutuksessa seuraaviin toimenpiteisiin:

  • lähityöllistäminen
  • maisemanhoito
  • Ounasjoen markkinat
  • ikäihmisten palvelut

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta vahvistaa kylät, joihin toteutetaan maisemanhoitosuunnitelmat ja varaa toteutukseen 7 000 euron määrärahan.

Lisäksi aluelautakunta päättää varata 5 000 euroa Ounasjoen markkinoiden toteuttamiseen.

Aluelautakunta julistaa kyläyhdistyksille haettavaksi kehittämismäärärahoja yhteensä 15 000 euroa.

Hankkeet tulisi suunnata toimenpiteisiin, jotka kylät ovat esittäneet vuoden 2018 kyläkyselyssä toteutettaviksi.

Hakuaika päättyy 4.10.2019

Hankkeiden toteutus on mahdollista ajoittaa vuodelle 2020.

 

Päätös

Alaounasjoen aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Alaounasjoen aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi