Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Arctic Design Week 2021

ROIDno-2017-2209

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 5.4.2016 § 19 Arctic Design Week -tapahtuman pidempiaikaisen kehittämisen edistämiseksi hyväksyä ArcticDesign Week – tapahtuman valmistelu- ja toteutusrahoituksen vuosille 2016–2017sekä vuosille 2017–2018 yhteensä 60 000 euroa vuosittain. Mikäli tapahtuma kehittyy edelleen hyvin, varautuu Rovaniemen kaupunki optiona vuoden 2019 tapahtumanrahoitukseen. Rahoitus tulee kohdentaa yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseen.

Arctic Design Week järjestettiin Rovaniemellä 9. kerran 20.-26.8.2017.yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa elinkeinojaoston linjaamien periaatteiden mukaisesti. Raportti tapahtuman toteutumisesta on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Elinkeinojaosto merkitsee Arctic Design Week 2017 -tapahtuman raportin tiedoksi.

Päätös

Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinkeinojaosto päätti kokouksessaan 5.4.2016 § 19 Arctic Design Week -tapahtuman pidempiaikaisen kehittämisen edistämiseksi hyväksyä ArcticDesign Week -tapahtuman valmistelu- ja toteutusrahoituksen vuosille 2017–2018 yhteensä 60 000 euroa vuosittain. Mikäli tapahtuma kehittyy edelleen hyvin, varautuu Rovaniemen kaupunki optiona vuoden 2019 tapahtumanrahoitukseen. Rahoitus tulee kohdentaa yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseen.

Arctic Design Week järjestettiin Rovaniemellä 10. kerran 19.-25.2.2018.yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa elinkeinojaoston linjaamien periaatteiden mukaisesti. Raportti tapahtuman toteutumisesta on liitteenä.

Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja Rovaniemen Kehitys Oy:n edustajat ovat käyneet keskustelua tapahtuman edelleen kehittämiseksi. Keskuteluissa on ollut mukana tapahtuman vuosina 2017 ja 2018 tuottanut Julius Oförsagd Company Oy, joka ei hyödynnä optiota tapahtuman tuottamisesta vuonna 2019, mikäli tapahtuma järjestetään. Keskustelujen pohjalta Lapin yliopisto haluaa jatkaa tapahtuman sisältöjen toteuttamista yhteistyössä kaupungin ja Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa. Lapin yliopisto vastaa omien tuontantojensa kustannuksista. Rovaniemen Kehitys Oy on valmis ottamaan kokonaiskoordinaation viikosta, mikä käytännössä painottuu viestintään ja nettisivujen ylläpitoon.  Rovaniemen Kehitys on halukas myös vastaamaan tapahtuman yritysosion toteutuksesta, mihin pääosa Rovaniemen kaupungin rahoituksesta kohdentuu. Tapahtumaan voi tuottaa sisältöjä myös yritykset ja kolmassektori omarahoituksehtoisesti.  Vuoden 2019 tapahtumaa ehdotetaan siirrettäväksi viikolle 12, koska perinteinen viikko 8 on matkailun korkeasesonkia ja silloin on myös Etelä-Suomen hiihtolomaviikko, mikä on vaikeuttanut mahdollisten yhteistyökumppaneiden laajemman osallistumisen tapahtumaan.

Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina ja Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design Capital. Rovaniemen arktisen imagon kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon tueksi. Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki päättää osallistua Arctic Design Week 2019 tapahtuman rahoitukseen 60 000 eurolla elinkeinojaoston 5.4.2016 § 19 tekemän päätöksen linjausten mukaisesti.

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Asia käsitellään syksyn ensimmäisessä kokouksessa ja sitä esittelemään kutsutaan tapahtuman tuottajat.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Konsernijaosto käsitteli 20.6.2018 pidetyssä kokouksessa Arctic Design Week -tapahtuman raporttia ja keskusteli jatkotoimenpiteistä vuodelle 2019. Konsernijaosto päätti jättää asian pöydälle ja kutsua tapahtuman tuottajat esittelemään 2019 suunnitelmaa konsernijaoston syyskauden ensimmäiseen kokoukseen.

Lapin yliopiston ja Rovaniemen Kehitys Oy:n edustajat esittelevät suunnitelman vuoden 2019 Arctic Design Week -tapahtuman toteutuksesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Esitys annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa:

Rovaniemen kaupunki tukee Arctic Design Week 2019 -tapahtumaa 60 000 eurolla. Tapahtuma järjestetään maaliskuussa 2019 ja tapahtuman markkinoinnissa hyödynnetään toukokuussa 2019 pidettävää Cumulus-konferenssia.

 

Jäsen Hannu Ovaskainen esitti, että Arctic Design Week 2019 -tapahtumalle ei myönnetä tukea. Ovaskaisen esitys raukesi kannattamattomana.

Konsernijaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Sara Tuisku poistui asian esittelyn aikana klo 15.00.

 

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 4.9.2018 § 48 Arctic Design Week -tapahtuman toteuttamisesta vuonna 2019 ja määritti tapahtuman budjetiksi 60 000 euroa.

Arctic Design Week toteutettiin 11. kerran 18.–24.3.2019.  Tapahtuman vaikuttavuus kasvoi voimakkaasti osallistujamäärän, yhteistyöyritysten sekä tapahtumien määrän osalta.  Vuoden 2019 tapahtuman loppuraportti on liitteenä. Loppuraporttiin on sisällytetty alustavia suunnitelmia vuoden 2020 mahdollisen Arctic Design Week – tapahtuman osalta sekä nostettu esiin ehdotuksia tapahtuman edelleen kehittämiseksi.

Satu Miettinen/Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani, Eija Lange/Rovaniemen Kehitys Oy:n yrityskehittäjä ja Anna Filppa/Artic Design Week 2019 tapahtuman tuottaja esittelevät loppuraportin sekä mahdollisen vuoden 2020 tapahtuman alustavat suunnitelmat ja kehittämisehdotukset.

Rovaniemen kaupunkistrategia korostaa Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina ja Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design Capital.  Rovaniemen kasvuohjelmaan on kirjattu tavoite Arctic Design Capital tavaramerkin laajemman tunnettavuuden lisäämisestä.  Rovaniemen arktisen imagon kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon tueksi.  Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kaupunginjohtajan esitys kokouksessa:

  • Myönnetään 60 000 euroa vuosille 2020 ja 60 000 euroa vuodelle 2021.

  • Vuoden 2021 rahoitus varmistetaan vuoden 2020 ADW viikon jälkeen, kun tapahtumasta on raportoitu konsernijaostolle.

 

Konsernijaosto päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin konsernijaosto päätti 23.4.2019 (§ 25) pidetyssä kokouksessaan, että Arctic Design Week tapahtuman tuottamiseen myönnetään 60 000 euroa vuodelle 2020 ja 60 000 euroa vuodelle 2021.  Vuoden 2021 rahoitus vahvistetaan vuoden 2020 Arctic Design Week tapahtuman toteuttamisesta tehdyn raportoinnin jälkeen.

Arctic Design Week tapahtuma toteutetaan 16.-22.3.2020. Vuoden 2020 tapahtuman järjestelyt ovat edenneet hyvin ja tapahtuman kohderyhmiä on laajennettu.  Arctic Design Week koostuu businessfoorumeista, designtuotteiden myyntinäyttelystä ja  Arktista Vimmaa - kaupunkifestivaalista. Muotoiluviikko huipentuu Lordin aukiolle järjestettävään Arctic Festivals&Fashion Showsta.  Muotoiluviikon Foorumi-ohjelmisto koostuu kahdesta pääseminaarista teemoina Elinvoimaa Muotoilulla sekä Menestystä Muotoilulla.

Tapahtuman markkinointi on käynnistynyt vahvasti ja mukaan on saatu uusia yrityksiä ja toimijoita.  Tapahtuman onnistuneen jatkon kannalta on tärkeää, että vuoden Arctic Design Week 2021 -tapahtuman ennakkomarkkinointi käynnistetään jo vuoden 2020 tapahtuman yhteydessä, mikä edellyttää rahoituspäätöstä myös vuoden 2021 osalta.

Arctic Design Week 2020 tuottaja Taina Torvela esittelee vuoden 2020 tapahtuman järjestelyjen tilannetta ja tapahtuman sisältöjä sekä suunnitelmia vuodelle 2021.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki myöntää 60 000 euron rahoituksen Arctic Design Week 2021 tapahtuman tuottamiseen.  Tapahtuman mahdollisesta pidemmän ajan rahoituksesta päätetään vuoden 2020 tapahtuman raportoinnin jälkeen.

Päätös

Elinvoimalautakunta käsitteli tämän asian pykälän 17 jälkeen.

Elinvoimalautakunta kuuli Arctic Design Week 2020 tuottaja Taina Torvelan esittelyn vuoden 2020 tapahtuman järjestelyjen tilannetta ja tapahtuman sisältöjä sekä suunnitelmia vuodelle 2021.

Lautakunta kuuli asiassa kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tuula Rintala-Gardin poistui kokouksesta klo 14.55 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Lapin korkeakoulukonserni

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.