Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa uimalaitos tai ranta-alue, Venetie

ROIDno-2019-743

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TT 17.4.2019:

Hakija esittää asemakaavan muutosta 4.kaupunginosan ranta-alueelle Venetien ja Suutarinkorvan ympäristössä. Hakija esittää, että kaupungilta vuokratulle alueelle kaavoitetaan ja rakennetaan toimitilat Ounasvaaran Latu ry:n toimintojen sekä erityisesti talviuinnin tukikohdaksi. Suunnitellut rakennukset ovat yksikerroksisia ja rakennusoikeutta haetaan enintään 500 k-m2. Alueelle rakennetaan lisäksi laituri talviuintia varten. Alue on asemakaavoitettu ja tutkittava alue on merkitty uimalaitos- ja ranta-alueeksi (UV). Alueelle ei ole osoitettu rakennusalaa eikä rakennusoikeutta. Alue rajautuu Kemijokeen, virkistysalueeseen (VL) sekä katualueeseen.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
puh. 040 578 9281

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 4. kaupunginosan ranta-alueella Venetien ympäristössä. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että alueen käytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon esteettömyys.

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaavasuunnittelija TT 17.2.2020

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 23.12.2019-10.1.2020 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 20.12.2019 sekä kirjeellä osallisille. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide, joka on huomioitu ja johon on vastattu asemakaavaselostuksen liitteenä olevalla vuorovaikutuslomakkeella. Asemakaavan muutoksella muodostuu matkailua palveleva kortteli 4431 kaavamerkinnällä RM-1, jolle sijoittuu hakijan suunnittelma toimitilakokonaisuus sekä talviuintikeskus pysäköintialueineen. Korttelin kerrosluvuksi muodostuu I ja rakennusoikeudeksi 300 k-m2. Lisäksi asemakaavamuutoksella jatketaan Venetien katualuetta, muutetaan alueella sijaitsevan yleisen pysäköintialueen ja venevalkaman rajoja sekä muodostetaan viereiselle virkistysalueelle ohjeellinen kevyen liikenteen väylä.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 4. kaupunginosan ranta-alueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 12.9.2019 päivätyn kaavaluonnoksen mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2900 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.