Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Elinvoimalautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon 31.5.2021 saakka

ROIDno-2017-2720

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 2.2.2015 § 49 hyväksynyt vammaisneuvoston toimintasäännön (liite1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen valitsemaan vammaisneuvostoon kuuluu 16 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Vammais- ja Kansanterveysjärjestöt Ry (RoVaKa Ry) esittävät kuusi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet (liite 2). Rovaniemen seurakunta ja nuorisovaltuusto esittävät kumpikin yhtä jäsentä ja varajäsentä. Kaupunginhallitus, perusturvalauta-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta esittävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi pyydetään uutena asiana Elo ry:tä ja Rovaniemen Kehitysvammaisten Tuki ry:tä esittämään kukin yhden jäsenen ja varajäsenen.

Sen lisäksi perusturvan toimialalta toimialajohtaja nimeää vammaisneuvostoon kaksi viranhaltijajäsentä ja heillä varajäsenet ja tekninen toimiala yhden viranhaltijajäsenen ja hänelle varajäsenen.

Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri.

Kaupunginhallitus on 27.1.2020 § 41 nimennyt edustajan ja varaedustajan vammaisneuvostoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää muuttaa vammaisneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon.

Kaupunginhallitus samalla pyytää perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa nimeämään vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen kuluvan toimikauden loppuun saakka.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 10.2.2020 § 62 päättänyt muuttaa vammaisneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeävät kukin yhden jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvostoon.  Samalla kaupunginhallitus on pyytänyt, että perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta nimeää vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen kuluvan toimikauden loppuun saakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää nimetä vammaisneuvostoon yhden jäsenen ja varajäsenen vammaisneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2021 saakka.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti nimetä vammaisneuvostoon jäseneksi Anna-Maria Alaluusuan ja varajäsenksi Katja Lindholmin vammaisneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.5.2021 saakka.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, vammaisneuvosto, CaseM, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.