Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Jätehuoltojaoston jäsenten ja varajäsenten valinta / korjaus

ROIDno-2020-208

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Jätehuoltojaoston jäsenet ja toimikausi

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on 9.12.2019 § 110 hyväksynyt uuden hallintosäännön, joka on tullut valtuuston päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020. Elinvoimalautakunnan ja elinvoimalautakunnan jaostojen tehtävistä määrätään hallintosäännön 34 - 36 §:issä.

Elinvoimalautakunnalle ja sen jaostoille siirtyvät 2017 hyväksytyn hallintosäännön mukaisen teknisen lautakunnan tehtävät sekä osin aluelautakunnille kuuluneet tehtävät.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan elinvoimalautakunnassa on jätehuoltojaosto, jossa on 5 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee elinvoimalautakunta, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtajan on oltava elinvoimalautakunnan varsinainen jäsen. Muilta osin jaostoon voidaan valita muitakin kuin elinovoimalautakunnan jäseniä tai varajäseniä. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee elinvoimalautakunta. 

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kaupunginvaltuusto on 20.1.2020 päättänyt, että uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021.

Hallintosäännön 144 §:n mukaan toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Hallintosäännön 20 §;n mukaan jätehuoltojaostoon ei nimetä kaupunginhallituksen edustajaa. 

 

Vaalikelpoisuus

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan, valiokunnan ja johtokunnan jaostoihin sovelletaan, mitä asianomaisesta toimielimestä säädetään. Tämä koskee muun muassa vaalikelpoisuutta.

 

Yleinen vaalikelpoisuus

Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Vaalikelpoisuus valtuustoon

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

 

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Kuntalain 74.1 §:ssä rajoitetaan vaalikelpoisuutta lautakuntaan ja valiokuntaan seuraavasti:

Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Kuntalain 31.1 §:n mukaan jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Valtuusto voi myös päättää, että jaoston jäseneksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita muitakin kuin toimielimen jäseniä ja varajäseniä.

 

Jaoston tehtävät ja toimivalta

Hallintosäännön 35 §

Jätehuoltojaosto toimii jätelain mukaisena kunnan jätehuoltoviranomaisena. Jätehuoltojaoston tehtävänä on vastata Rovaniemen kaupungille ja sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti ja käyttää niihin liittyvää ratkaisuvaltaa.

Jätejaosto:

1. hyväksyy jätehuoltomääräykset;

2. päättää jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta;

3. päättää jätteenkuljetusjärjestelmästä;

4. hyväksyy jätetaksan;

5. päättää jätemaksujen maksuunpanosta;

6. käsittelee jätemaksumuistutukset;

7. tekee jätemaksujen kohtuullistamispäätökset;

8. käsittelee tehtäviinsä liittyvät viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset.

 

Rovaniemen kaupunki, Pellon ja Ranuan kunnat ovat sopineet jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta. Sopimuksen mukaan Pellon ja Ranuan kunnat valitsevat jaostoon kumpikin yhden jäsenen ja Rovaniemen kaupunki viisi jäsentä, sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Rovaniemen kaupunki nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jaoston omien jäsenien joukosta. 

 

Sopimuksen mukaan Pellon ja Ranuan kunnat ovat valinneet jätehuoltojaostoon kumpikin yhden jäsenen ja heille henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

Varsinainen jäsen      Henkilökohtainen varajäsen     Kunta
Esa Mäki Leila Senbom Pello
Viola Tarujärvi Rauno Kelahaara Ranua

 

Kaupunginhallitus on nimennyt 13.1.2020 § 17 jätehuoltojaoston esittelijäksi kaupungininsinööri Olli Peuraniemen ja varaesittelijäksi suunnittelupäällikkö Aku Raappanan.

 

Tasa-arvolain vaatimus

Lautakunnan  jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen.

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti jaoston jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen jaoston jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että jätehuoltojaoston toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021. 

Elinvoimalautakunta 

  • valitsee jätehuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
  • nimeää valituista jätehuoltojaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös

Elinvoimalautakunta päättää yksimielisesti, että jätehuoltojaoston toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021. 

Elinvoimalautakunta


- valitsi yksimielisesti jätehuoltojaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen  

Puolue

Anna-Maria Alaluusua

Päivi Alanne-Kunnari

Keskusta

Aarne Jänkälä

Lauri Ylipaavalniemi

Keskusta

Päivi Alaoja

Veli-Matti Kilpimaa

Kokoomus

Mikko Lempiäinen

Hannu Puhalainen

SDP

Jaakko Portti 

Jaakko Soppela

Vas.


- päätti yksimielisesti nimetä valituista jätehuoltojaostolle puheenjohtajaksi Jaakko Portin ja varapuheenjohtajaksi Päivi Alaojan.

 

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Elinvoimalautakunta valitsi 4.2.2020 § 6 jätehuoltojaoston jäsenet ja varajäsenet. Tasa-arvolain säännökset eivät toteudu jätehultojaoston yhden varajäsenen osalta. 

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti jaoston jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen jaoston jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja naista.

Puheenjohtaja Petteri Pohja on ilmoittanut, että kokoomus vaihtaa Päivi Alaojan varajäsenen siten, että naisten osuus varajäsenistä tasa-arvolain mukaisesti toteutuu. Elinvoimalautakunnan kokouksessa 4.2.2020 § 6 varajäseneksi valittu Veli-Matti Kilpimaa on antanut suostumuksen, että hänen tilalleen voidaan valtia toinen varajäsen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta myöntää Veli-Matti Kilpimaalle vapautuksen jätehuoltojaostosta ja valitsee  hänen tilalle uuden varajäsenen  25.2.2020 alkaen toimikauden loppuun.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti ja valitsi yksimielisesti Päivi Alaojan varajäseneksi Leena Jääskeläisen.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, luottamushenkilörekisteri, CaseM-tuki, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.