Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.

Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

 

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö 149 § 2. mom).

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen seuraavin muutoksin/täydennyksin:
- lautakunta käsittelee asian"25 / Arctic Design Week 2021" asian 17 jälkeen. Lautakunta kuulee asiassa Arctic Design Week 2020 tuottaja Taina Torvelan esittelyn vuoden 2020 tapahtuman järjestelyjen tilannetta ja tapahtuman sisältöjä sekä suunnitelmia vuodelle 2021.
- lautakunta kuulee asiassa "20 / Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018" kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista ja TIKO-tieisännöitsijä Jorma Pöllästä.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.