Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kylien kehittämisjaoston jäsenten ja varajäsenten valinta

ROIDno-2020-530

Valmistelija

  • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on toteuttanut organisaatiouudistuksen 1.1.2020 alkaen. Uudistuksessa päätettiin, että kuuden aluelautakunnan toiminta lakkaa ja tilalle tule elinvoimalautakunnan alaisuudessa toimiva kylien kehittämisjaosto.

 

Kylien kehittämisjaoston tehtävät:

  • Rovaniemen kylien elinkelpoisuuden vahvistaminen
  • Kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
  • Kylien, kyläyhdistysten ja muiden kyläyhteisöjen toiminnan kehittäminen ja aktivointityö

 

Kylien kehittämisjaosto päättää:

  • Rovaniemen kylien kehittämissäätiön ja muiden valtuuston myöntämien määrärahojen kohdentamisesta ja käyttämisestä tehtävän mukaiseen käyttötarkoitukseen
  • Suunnittelee, arvioi, toteuttaa ja seuraa Rovaniemen kylien kehittämishankkeita ja osallistuu tarvittaessa hankerahoitukseen ja rahoituksen hakemiseen
  • Avustaa kyliä, kyläyhdistyksiä ja muita aktiivisia kyläyhteisöjä kehittämis- ja investointihankkeissa
  • Antaa kyläalueisiin liittyvät lausunnot
  • Mahdollistaa kylien asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen

 

Kylien kehittämisjaostoon valitaan 13 jäsentä. Elinvoimalautakunta valitsee keskuudestaan kylien kehittämisjaoston puheenjohtajan. Loput 12 kylien edustajajäsentä valitaan siten, että jokaiselta kaupungin viideltä eri päätiesuuntien kyläalueilta valitaan korkeintaan kolme (3) edustajaa ja kullekin jäsenelle henkilökohtaiset varajäsenet. Tiesuuntakohtaisessa jäsenmäärässä huomioidaan päätiesuunnan asukasmäärä.

Kylien edustajajäsenillä tulee olla vakituinen asuinpaikka Rovaniemen kyläalueilla.

Esitykset elinvoimalautakunnalle kylien edustajajäseniksi tekee Rovaniemen kylien alueiden tiesuuntakohtaiset kokoukset ja varapuheenjohtajan nimeävät jaoston kylien edustajat keskuudestaan.

Kutsut tiesuuntakohtaisiin kokouksiin lähetettiin kyläyhdistyksille ja niistä ilmoitettiin 29.1.2020 yhteisilmoituksella Uusi Rovaniemi -lehdessä.

 

Avoimet kylätilaisuudet on järjestetty seuraavasti:

Alue Aika Asukasmäärä Jäsenet Osallistujat
Ranuantie   03.02.2020           581   2 + 2      40
Alakemijoki   04.02.2020        2 883   3 + 3      62
Yläkemijoki   06.02.2020        1 391   2 + 2      53
Ounasjoki   10.02.2020        2 105   3 + 3      86
Sodankyläntie    12.02.2020          644   2 + 2      18

 

Avoimissa kyläkokouksissa elinvoimalautakunnan päätettäväksi esitettiin valittavaksi seuraavat henkilöt:

Alue Jäsen Kylä Varajäsen Kylä
Alakemijoki Ilkka Ulkuniemi Muurola Riitta Liinamaa Muurola
  Petri Niemi Rautiosaari Elli Turtinen-Heikkilä Rautiosaari
  Heli Rapakko Hirvas Mikko Sirviö Leive
Ounasjoki Anna Väänänen Porokari Kaj Jarlas Lohiniva
  Jarmo Huhtala Tapionkylä Veera Moilanen Tapionkylä
  Pekka Kuoksa Sonka Sanna-Mari Suopajärvi Mäntyjärvi
Ranuantie Päivi Saarijärvi Narkaus Miika From Siika-Kämä 
  Pekka Kunnari Kivitaipale Taija Aikio Kivitaipale
Sodankyläntie   Hillevi Vitikka Perunkajärvi Ulla Eskelinen Olkkajärvi
  Jaakko Huttunen Vikajärvi Juha Seurujärvi Alanampa
Yläkemijoki Kauko Leiviskä Pirttikoski Jorma Kiviniemi Tennilä
  Minna Uusiautti Juotas Outi Kuvaja Viiri

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta nimeää keskuudestaan kylien kehittämisjaoston puheenjohtajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenen.

Lisäksi elinvoimalautakunta nimeää kylien kehittämisjaoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet avointen kyläkokousten esitysten mukaisesti lukuunottamatta Ounasjoen aluetta, josta varsinaiseksi jäseneksi nimetään Veera Moilanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jarmo Huhtala. Molemmat asuvat Tapionkylässä ja ovat antaneet suostumuksen muutokselle. Muutos toteutetaan tasa-arvolain vaatimuksen mukaisesti. 

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti 
- nimetä keskuudestaan kylien kehittämisjaoston puheenjohtajaksi Aarne Jänkälän ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Sirviön
- nimetä kylien kehittämisjaoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti. 

Tiedoksi

Kylien kehittämisjaostoon nimetyt, alueelliset palvelut, CaseM -tuki, Sarastia Oy, luottamushenkilörekisteri, tietohallinto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.