Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018

ROIDno-2018-3532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Karjalainen, kunnossapitopäällikkö, antti.karjalainen@rovaniemi.fi
Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaan teknisen lautakunnan hallinnon alaan kuuluu laki ja asetus yksityisistä teistä. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 30.1.2019 § 5 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivityksen. Kaupunginhallitus käytti kokouksessaan 11.2.2019 § 51 otto-oikeuttaan lautakunnan päätöksen suhteen. 

Kunnossapitopäällikkö 20.2.2019:

Suomessa tieverkko jaetaan hallinnollisesti kolmeen luokkaan: valtion maantiet, asemakaavan mukaiset kadut sekä yksityistiet.

Asemakaava-alueen katujen osalta tienpitäjänä toimii kunta. Yksityistie, josta tässä yhteydessä on puhe ja josta voidaan myös käyttää nimitystä toimitustie, on sellainen viranomaisen perustama yksityistie, johon muillakin kuin maanomistajalla on pysyvä tieoikeus. Tieoikeus perustetaan viranomaisen tekemässä yksityistietoimituksessa, jossa kiinteistöviranomainen perustaa tien. Tieoikeus merkitään kiinteistörekisteriin. Yksityisteiden osalta tienpitovelvollisuus kuuluu tieosakkaiden muodostamalle tiekunnalle, joka voidaan perustaa uuden yksityistielain mukaisesti joko tiekunnan perustamiskokouksessa tai maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa. Kunta voi halutessaan avustaa tiekuntaa yksityisteiden hoidossa ja kunnossapidossa, mutta avustaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä. 

Uusi yksityistielaki on astunut voimaan 1.1.2019. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Kuntien avustuksiksi lasketaan niin rahallinen avustaminen kuin myös yksityistien kunnossapidon ottaminen kunnan hoitoon. 

Yksityistielaissa ei ole määritetty siirtymäaikaa, mutta kaupunginhallitus on päättänyt siirtymäajaksi 1.1–30.9.2019. Siirtymäajan tarkoituksena on varmistaa, että toimituksettomien ja/tai järjestäytymättömien teiden osakkaille jää riittävästi aikaa laittaa vireille yksityistietoimitus tai menettely tiekunnan perustamiseksi. Tiekunnan perustaminen tulee em. päätöksen mukaan olla vireillä ennen siirtymäajan päättymistä 30.9.2019 mennessä (tietoimitusta haettu Maanmittauslaitokselta tai osakkaiden itse perustaman tiekunnan perustamiskokous pidetty). Kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa olevat yksityistiet kunnossapidetään, ja voimassa olevat kunnossapitoavustukset maksetaan siirtymäajalta vanhojen käytäntöjen mukaisesti 30.9.2019 saakka. 

Yksityistien kunnossapitoa ja avustamista voidaan jatkaa katkeamatta, mikäli yksityistie täyttää yksityistielaissa säädetyt edellytykset. Kaupunki tekee päätöksen kunnossapidosta tai avustamisesta tiekunnan laatiman hakemuksen perusteella. Hakemukseen on liitettävä karttatuloste, johon on merkitty tiekuntaan kuuluvat tiet sekä vakituisesti asutut kiinteistöt. Lisäksi hakemukseen tulee liittää kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty yksityistien kunnossapidon tai avustuksen hakemisesta.

Kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun ja oikeudenmukaisen avustuskäytännön vuoksi Rovaniemen kaupungin yksityistieavustuskäytäntöihin on laadittava yhdenmukaiset kriteerit, joiden perusteella kaupunki avustaa tai kunnossapitää yksityistielaissa tarkoitettuja yksityisteitä. Yksityistielain aiheuttamat muutokset Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöihin edellyttävät perusteellista tiedottamista yksityisteiden vaikutusalueilla asuville. Rovaniemen kaupunki lähettää henkilökohtaisen tiedotteen sekä ohjeistuksen yksityisteiden ja tiekuntien yhteyshenkilölle. Tiedotteessa kerrotaan toimintaohjeet kunnossapidon ja avustuksen hakemisesta sekä tiekunnan perustamisesta. Aluelautakunnat järjestävät tiedotustilaisuuksia kylillä kevään 2019 aikana. Tiedotustilaisuuksissa on mukana yksityistieisännöitsijä. Tieisännöitsijä kertoo tilaisuudessa uudesta yksityistielaista sekä ohjeistaa tiekuntien perustamisessa.

Selvyyden vuoksi todettakoon, että yksityistiellä ei tässä yhteydessä tarkoiteta kiinteistön omaa tietä (tie on yhden kiinteistön alueella oleva ja kiinteistön omistajan yksityiskäytössä) tai ns. sopimustietä (tie, jonka käyttämisestä on sovittu maanomistajien kesken joko suullisesti tai kirjallisesti).  Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta vastaa ainoastaan yksityistielain mukaisesta avustamisesta. Kiinteistöjen omien teiden sekä sopimusteiden avustaminen ei kuulu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan toimialaan. 

Kaupunginlakimies 20.2.2019:

Yksityitielain (13.7.2018/560) 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Yksityitielain 2.3§:n mukaan yksityistielakia ei sovelleta sellaisiin teihin, joita vain asianomaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus käyttää. Sellaisiin teihin, joita muillakin henkilöillä kuin kiinteistön omistajalla tai haltijalla on osapuolten välisen sopimuksen nojalla oikeus käyttää, sovelletaan lakia vain niiltä osin kuin siitä nimenomaisesti säädetään.

Suomen kuntaliitto on yleiskirjeessään n:ro 10/2018 (Yksityistielaki uudistuu - kuntien tielautakunnan tehtävät lakkaavat vuoden 2019 lopussa) lausunut, että:

”Olemassa olevia avustuspäätöksiä, jotka ovat voimaissa toistaiseksi, ei ole tarvetta avustuskriteerien muuttumisen vuoksi muuttaa. Mikäli lain voimaan tultua tehdään uusia päätöksiä, tai entisiä päätöksiä muutetaan, uusi säännös tulee huomioida.”

Tulkitsen niin, että edellä mainittu kuntaliiton lausunto koskee vain ja ainoastaan yksityistielainmukaisesti perustettuja yksityisteitä. Kuntaliiton kannanoton mukaan yksityistielain avustuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta sopimusteihin, joten niihin ei siten sovelleta myöskään lain avustuskriteerejä. Omia teitä ei yksityistielaki koske lainkaan (2 §). Näiden teiden mahdollinen avustaminen perustuu siten yksinomaan kunnan yleiseen toimialaa koskevaan säännökseen ja sitä rajoittaviin harkintavallan käyttöä koskeviin säännöksiin ja periaatteisiin. Kuntalain mukaisen avustuksen tulee edistää kunnan etua ja täyttää hallinnon yleiset periaatteet liittyen mm. harkintavaltaan, tarkoituksenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Lähtökohtaisesti yksittäiselle kuntalaiselle kunnan varoista maksettava avustus ilman erityistä ja yhteismitallista perustetta ei ole mahdollista yhdenvertaisuuden perusteella.

Vaikka toistaiseksi voimassa olevia avustuspäätöksiä ei tarvitse lainmuutoksen myötä ja avustuskriteerien muuttumisen vuoksi välittömästi muuttaa, niin katson kuitenkin, että kaupungin tulee pyrkiä saattamaan niin yksityistiekäytännöt kuin muutkin avustuskäytännöt hyvän hallinnon mukaisesti lain mukaiseen tilaan mahdollisimman nopeasti. Koska uusia avustuspäätöksiä ei yksityistielain perusteella voida tehdä ennen kuin voimassa olevassa yksityistielaissa asetetut edellytykset ovat täyttyneet, ja koska valikoivaa avustamista ei ilman erityistä perustetta voida pitää lähtökohtaisesti hyväksyttävänä, on tiekuntien perustamistoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi, ja avustamisen kriteerit niin yksityisteiden kuin muidenkin teiden osalta selkeytettävä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että yksityistielaissa (13.7.2018/560) tarkoitettujen tiekuntien perustamistoimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Kaupunginhallitus päättää, että:

 1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
 2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
 3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
 4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;
 5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.9.2019;     
 6. uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.3.2020 mennessä;
 7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.8.2019 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet.  

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista, alueellisten palvelujen johtaja Heli Välikangasta sekä Sodankylän tieisännöitsijä Jorma Pöllästä. Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian esittelyn jälkeen klo 14.07-14.35.

Kaisa Laitinen, Liisa Ansala ja Aatos Nätynki poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta). Hannu Ovaskainen poistui kokouksesta klo 19.43. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaki valittiin Matti Henttunen.

Puheenjohtajana toimi Harri Rapo ja pöytäkirjanpitäjänä Marja Marjetta. 

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus toteaa, että yksityistielaissa (13.7.2018/560) tarkoitettujen tiekuntien perustamistoimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Kaupunginhallitus päättää, että:

 1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
 2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
 3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
 4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;
 5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;    
 6. teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä;
 7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet. 

Päivi Alaoja esitti Juhani Juuruspolven kannattamana, että kohta 2 muutetaan muotoon:" Kaupungin varoja voidaan käyttää tieosakkaiden informoimiseksi, infotilaisuuksien järjestämiseksi ja tarvittaessa ulkopuolisen resurssin käyttämiseksi." ja että Kohdassa 5 erityisteiden ja sopimusteiden sopimusten osalta pitäydytään kaupunginjohtajan alkuperäisessä esityksessä, jonka mukaan nämä sopimukset irtisanotaan päättymään 30.9.2019 mennessä.

Kaupungininhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne, jotka ovat Alaojan esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) Jaa -ääntä ja kolme (3) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 67%

  Kalervo Björkbacka, Anja Joensuu, Kaisu Huhtalo, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä, Terhi Heikkilä

 • Ei 3 kpl 33%

  Juhani Juuruspolvi, Päivi Alaoja, Matti Henttunen

Valmistelija

Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Alpo Isomäki on hallinto-oikeudessa vaatinut kaupunginhallituksessa tehdyn päätöksen 25.2.2019/ 76§ (Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018) kumoamista sekä päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä. Isomäki perustelee valitustaan mm. lakanneen katumaksulain alkuperäisellä tarkoituksella, oikaisuvaatimuksen käsittelyssä tapahtuneella viranhaltijoiden menettelyvirheellä, oikaisuvaatimusohjeen muuttamisella, kunnossapitoavustuksen riittämättömyydellä, yksityistiekäytäntöjen perustuslainvastaisuudella sekä Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen lainvastaisuudella. Isomäen valituskirjelmä on liitteenä 1.

Siltä osin, kuin valituksessa on selostettu viranhaltijoiden menettelyihin kohdistuvia moitteita, hallinto-oikeus jättänee valituksen toimivaltaansa kuulumattomana tutkimatta. On totta, että Isomäen oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvässä asian vireille tulovaiheessa on Rovaniemen kaupungin hallinnossa tapahtunut virhe, joka on johtanut Isomäen oikaisuvaatimuksen viivästyneeseen käsittelyyn. Virheen tultua ilmi asiasta on ilmoitettu Isomäelle 25.6.2019, ja kaupunki on vastannut Isomäen asiasta tekemään hallintokanteluun. Viranhaltijoiden menettelyvirheet Isomäen oikaisuvaatimusasian vireille tulon valmistelussa eivät sellaisenaan riitä tekemään kaupunginhallituksen päätöksestä 25.2.2019/76§ lainvastaista. Siltä osin, kuin valituskirjelmässä on moitittu kaupunginhallituksen päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen sisältöön liittyviä seikkoja, niin huomionarvoista on, että Isomäki on kuitenkin kyennyt ajamaan niin oikaisuvaatimuksensa kuin kunnallisvalituksensakin asianmukaisesti oikealle viranomaiselle, ja Isomäen oikaisuvaatimus on kaupunginhallituksessa viivätystä lukuunottamatta asianmukaisesti käsitelty.  

Valituskirjelmässä selostetaan laajasti näkemyksiä oikeusjärjestelmän sisällöstä ja esitetään tulkintoja voimassa olevasta oikeudesta yms. Kun otetaan huomioon, ettei yksityistieavustus tai muukaan kunnan yleiseen toimivaltaan kuuluva teiden kunnossapito-, auraus- tai muu vastaava taloudellinen avustus tai tuki ole oikeutena luonteeltaan subjektiivinen, niin kaupungilla on laajaa harkintavaltaa sen suhteen, miten julkisista varoista myönnettävän avustuksen kohde määräytyy.

Rovaniemen yksityistiestö sijaitsee lähtökohtaisesti asemakaava-alueiden ulkopuolella. Kaupunki on vuosien saatossa tukenut ja avustanut merkittävästi yksityisteitä mm.:

 1. uusien teiden rakentamisena kaupungin maille kaavoitettujen uusien asuinalueiden yleiskaava-alueella;
 2. rakentamisavustuksina vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavien uusien yksityisteiden rakentamiseksi;
 3. ympärivuotisella kunnossapidolla kunnossapitoehdot täyttäville teille sekä;
 4. kunnossapitoavustuksina avustusehdot täyttäville teille.

Avustusten ja tukien myöntäminen yksityisteille ei kuulu kunnalle sen lakisääteisenä tehtävänä.

Kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa on n. noin 330 km yksityistiestöä, joka kattaa n. 500 yksityistietä. Näistä tiekuntiin kuuluvia yksityisteitä on n. 180 tietä, joiden yhteispituus on n. 220 km. Em. teistä liikenteellisesti merkittäviä yksityisteitä on n. 2 km, palvelukylien / taajamamaisten ydinalueiden yksityisteitä n. 1 km, kaupungin maa-alueilla olevia yksityisteitä n. 1 km ja ns. erityisperusteisia teitä n. 72 km. Erityisperusteisten yksityisteiden osalta kunnossapidon kulut ovat vuositasolla n. 93.000 €.  

Kunnossapitoavustettavia yksityisteitä kaupungilla on 544 kpl (v.2018). Kunnossapitoavustettavien teiden pituus on n. 190 km. Näistä tiekuntiin kuuluvia teitä on n. 20 kpl, joiden yhteispituus on n. 20 km. Kunnossapitoavustuksia myönnettiin vuonna 2018 yhteensä 63.450,00 € keskimääräisen avustuksen ollessa n. 117,00 €/ tie. Pienin avustussumma oli 18,00 € ja suurin 1.534,00 €.

Rovaniemen kaupungin avustamisen käytännöt yksityisteiden ja ns. muiden teiden (sopimustiet tai vastaavat) avustamisessa ovat menneiden vuosien saatossa muotoutuneet osiltaan moninaisiksi ja valikoiviksi. Rovaniemellä on voimassa mm. vanha käytäntö, jossa jotkut tiet ovat saaneet ns. erityisperusteista aurausavustusta tai vastaavaa taloudellista tukea tai tien kunnossapidon ilman, että tuen saamisessa on suoritettu tarveharkintaa tai vastaavaa arviointia. Ainakaan sellaisia päätöksiä, joilla tuki tai avustus olisi tielle myönnetty, ei ole. Se, millä perusteella mikäkin tie on avustuksen piiriin milloinkin päässyt, on epäselvää. Valittaja on yksi tällaisen erityisperusteisen etuuden saajista.  

Uusi yksityistielaki (13.7.2018/560) on astunut voimaan 1.1.2019. Tielautakuntien tehtävät lakkaavat 31.12.2019. Yksityisteille myönnettävistä avustuksista säädetään lain 7. luvussa, ja kunnan avustuksesta tarkemmin 84 §:ssä, jonka mukaan:

”Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”

Päätösharkinta ja yksityistieavustuksen myöntämisen edellytykset ovat siten laissa yksiselitteisesti säädetty.

Kaupunginhallitus on valituksenalaisella päätöksellään niin yksityistiekäytäntöjen kuin muidenkin teiden avustuskäytäntöjen osalta päättänyt, että:

 1. kaupunki osallistuu avustaviin tiekuntien perustamistoimiin;
 2. kaupungin varoja voidaan käyttää avustavien tiekuntien perustamistoimenpiteiden suorittamiseksi;
 3. tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä;
 4. voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020;
 5. vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.2020;   
 6. teknisen lautakunnan laatimat Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt (TekLa 30.1.2019 §5) saatetaan voimaan toistaiseksi, ja uudet yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerit valmistellaan tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi 1.2.2020 mennessä;
 7. kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerit valmistellaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 30.5.2020 mennessä. Valmistelussa otetaan hallinnon yleisten periaatteiden ohella huomioon erityisesti tarveharkinta ja sosiaaliset perusteet.

Päätöksellä on haluttu saattaa kaupungin toiminta niin yksityisteiden kuin muidenkin avustettavien teiden osalta lainmukaiseen tilaan, jossa avustamisen kriteerit tullaan avoimesti ja yhteismitallisesti muodostaan. Valituksessa esitettyihin väittämiin yhdenvertaisuuden tai perustuslain vastaisuudesta voidaan vain todeta, että nykyinen käytäntö on valikoivana ja erityisasemia muodostavana omiaan muodostamaan eriarvoisen ja syrjivän asioiden tilan. Nykytilanteessa jonkun kiinteistön alueella oleva tie voi saada jopa täyden kunnossapidon julkisista varoista ilman sen kummempaa perustelua (kuin pitkään jatkunut käytäntö) ja niin, että vieressä oleva kiinteistö ei sitä saa, vaikka olosuhteet olisivat identtiset.

Tienkuntien perustamistoimiin osallistumisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan yleiseen toimialaan. Koska julkisista varoista myönnettävän avustuksen saaminen tienpitoon ei ole subjektiivinen oikeus, ja koska kaupungin avustustarkoitukseen osoittamat varat eivät riitä kaikkien teiden kunnossapitoon tai avustamiseen, on avustuskriteerien muodostamiseksi käytettävä harkintaa. Siltä osin kuin yhdenvertaisuus oikeudellisena periaatteena ylipäätänsä liittyy yksityisteihin, on liityntä juurikin avustuskriteerien avoimuudessa ja yhteismitallisuudessa. Avustamisen kriteerit tulee siten muodostaa niin, että ne eivät muodostu syrjiviksi. Yhdenvertaisuuden oikeudelliseen arviointiin kuuluu, että jos ihmisten väliselle erottelulle voidaan esittää hyväksyttävä peruste, kyse ei ole syrjinnästä. Eriarvoiseen asemaan asettaminen voi siten olla lain näkökulmasta täysin sallittua, kunhan sille on olemassa hyväksyttävä syy. Yhdenvertaisuus ei tarkoita tasapäistämistä tasapäistämisen ollessa yksi syrjinnän muoto.

Avustuksen myöntämisen edellytyksistä yksityistieasioissa säädetään laissa, ja avustus on lisäksi laajasti harkinnanvarainen. Hyväksyttävä peruste on siten olemassa. On kunnan harkinnassa, millä kriteereillä avustusta myönnetään. 

Isomäen täytäntöönpanokieltovaatimuksen hyväksyminen tarkoittaisi mm., ettei kaupunki voisi osallistua tiekuntien perustamistoimiin, eikä niiden perustamisessa voitaisi käyttää kaupungin varoja. Päätöksen kumoaminen tarkoittaisi, ettei yhdenvertaisiin tukien myöntämiskriteerien valmisteluun ryhdyttäisi, ja että ns. erityisperusteiset valikoivat tuet jäisivät voimaan ilman perusteellista analyysiä siitä, onko erityisperusteinen tuki valikoivana luonteeltaan syrjivää ja siten lainvastaista.

Siltä osin, kuin valitus perustuu kaupunginhallituksen päätöksen kohdissa 6 (yksityistielaissa tarkoitettujen tiekuntien avustamisen kriteerien valmistelu) ja 7 (kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat omien teiden tai sopimusteiden avustamisen kriteerien valmistelu) mainittuihin valmistelua koskeviin asioihin, on valitus jätettävä kuntalain 136 §:n perusteella tutkimatta, koska päätöksiin voi vielä erikseen hakea muutosta siinä vaiheessa, kun avustamisen kriteereistä lopullisesti myöhemmin päätetään.   

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. On sinänsä selvää, että Isomäki on voinut valittaa päätöksestä. Hänen valitusoikeutensa perustuu sekä kunnan jäsenyyteen että asianosaisuuteen. Sen sijaan kuntalain 135 §:n mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;

2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai

3) päätös on muuten lainvastainen.

Isomäki ei esitä valitusperustetta päätöksen syntyjärjestystä kohtaan. Isomäki ei myöskään ole perustanut valitustaan siihen, että päätöksen tehnyt viranomainen olisi ylittänyt toimivaltansa.

Kun otetaan huomioon, että avustuksen myöntäminen (muodossa tai toisessa) tienpitoon on yksityisteiden osalta laissa säädetyn edellytyksen täytyttyä (tiekuntavaatimus), ja muidenkin teiden osalta kunnan vapaassa tarkoituksenmukaisuusharkinnassa, ja koska valituksenalaisella päätöksellä on käynnistetty myöntämiskriteerien valmistelu, ei päätös ole lainvastainen pelkästään siitä syystä, että erityisperusteinen ja vain joitakin teitä koskeva valikoiva avustuskäytäntö on päätöksellä saatettu päättymään 30.5.2020 mennessä.

Näistä syistä Isomäen valitus tulee hallinto-oikeudessa hylätä. Samalla tulee hylätä myös täytäntöönpanokieltoa koskeva vaatimus.

Muilta osin kaupunki viitaa siihen, mitä se on päätöksenteon yhteydessä ja erikseen oikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä asiassa lausunut.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle sen pyytämänä lausuntona edellä olevan kaupunginlakimiehen lausunnon, ja pyytää hallinto-oikeutta hylkäämään valituksen sekä asiassa tehdyn täytäntöönpanokieltovaatimuksen lausunnossa esitetyillä perusteilla.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Antti Karjalainen, kunnossapitopäällikkö, antti.karjalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Yksityisteiden tienpitovelvollisuus kuuluu tiekunnalle ja yksityistien osakkaille. Kunta voi päätöksellään (YksTL 84 §) avustaa yksityisteiden tienpitoa, joka käsittää kunnossapidon ja rakentamisen, myöntämällä avustuksia päätöksiensä mukaan. Yksityisteiden ja tiekuntien avustaminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä.

Rovaniemen kaupunki on tukenut merkittävästi yksityisteiden hoitoa ja kunnossapitoa. Kunnossapitoavustuksia on maksettu vuosittain noin 550 yksityistielle. Kunnossapitoavustettavien teiden yhteispituus on noin 190 km.  Kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa on vuoden 2019 lopussa noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on noin 330 km.

Yksityistielaki (560/2018) uudistettiin 1.1.2019. Uudistettu laki vastaa nykypäivän tarpeita ja kirjoitustapaa selkeytettiin. Asiakokonaisuudet on järjestetty uudelleen ja pykälät on otsikoitu.

Laki muutti kuntien tehtäviä sekä kunnan avustuskäytäntöjä. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Uuden lain voimaantultua kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessa, että tiekunnat tulee olla perustettuna 30.5.2020 mennessä. Voimassa olevat kunnossapito- ja avustussopimukset tai vanhan käytännön perusteella syntyneet yksityisteiden kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanottiin päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020. Vanhan käytännön perusteella syntyneet, kiinteistöjen omien teiden sekä ns. sopimusteiden erityisperusteiset ja valikoivat kunnossapito- ja avustussopimukset irtisanotaan päättymään siten, että niiden viimeinen voimassaolopäivä on 30.5.2020.

Yhdyskuntatekniikan määrärahat ovat perusparantamisavustukseen 100 000,00€, kunnossapitoavustukseen 520 000,00 ja yksityisteiden valaistuksen on käytetty 30 000,00€.

Yhdyskuntatekniikan yksikkö on laatinut kolme (3) erillaista avustusvaihtoehtoa Rovaniemen kaupungin alueella oleville yksityisteille. Vaihtoehdoissa on otettu huomioon, että avustus on yhdenvertaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista. Aikaisemmin ollut kolmen vakituisen asunnon sääntö on poistettu kaikista vaihtoehdoista.

Tiekunnille myönnettävä avustussumma, avustettavaa tiekilometriä kohti, määritetään määrärahan ja avustuskelpoisten tiekilometrien perusteella. 

 

Vaihtoehto 1. Kunnossapito tai rahallinen avustus

Tiekunta saa päättää, että ottako se tiekunnan tielle Rovaniemen kaupungin kunnossapidon vai rahallisen avustuksen. Mikäli tiekunta ottaa kunnossapidon, peritään tiekunnalta avustussumman ylittävä osuus takaisin. Tiekunnan omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö. 

 

Vaihtoehto 2. Osittainen kunnossapito

Tiekunnalle myönnetään kunnossapitoavustuksena osan kunnossapitotöistä. Avustuksena tehtävät työt määritetään avustussumman perusteella.

 

Vaihtoehto 3. Rahallinen avustus

 Tiekunnille maksetaan kunnossapitoavustus rahallisena avustuksena. Tiekunnan omavastuuna vähennetään 50 m/ vakituisesti asuttu kiinteistö. 

 

Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen tulee viivästymään yli 30.5.2020. Tiekuntien valmiudet toimintansa käynnistämiseen ovat keskeneräiset, toimintojen käynnistämistä hidastaa yksityistietoimitusten määrä, y-tunnusten hankinta pankkien vaatimuksesta, tiekuntien taloudellinen ja toiminnallinen valmius tiensä kunnossapidon aloittamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistie avustusmalli vaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto.

 

 

Päätös

Elinvoimalautakunnalle asiaa esitteli TIKO-tieisännöitsijä Jorma Pöllänen. Lautakunta kuuli asiassa myös kaupungininsinööri Olli Peuraniemeä ja kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista.

 

Toimialajohtajan muutettu ehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää, että kaupunginhallituksen määrittämää määräaikaa 30.5.2020 siirretään 31.12.2020 voimaantulevaksi ja, että yksityistieavustusmallivaihtoehdoista pyydetään kylien kehittämisjaoston lausunto ja että tiekuntien määrän selvittyä syksyllä 2020 laaditaan ennakkovaikutusten arviointi avustusmallista huomioiden yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.      

 

Lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ote kaupunginhallitus, kunnossapitopäällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.