Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Ruokasenkadun peruskorjaus välillä Valtakatu-Rovakatu, urakoitsijan valinta

ROIDno-2020-175

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, rakennuspäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat 17.2.2020 Hilma –ilmoituksella pyytäneet tarjouksia Ruokasenkadun peruskorjauksesta. Hankinta sisältää Ruokasenkadun ja vesihuollon peruskorjauksen sekä Ruokasenpuiston peruskorjauksen.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Kyseessä olevan hankkeen katutöiden kustannusarvio ylittää 500 000 €. Tarjousten jättämisen määräaika on 13.3.2020 kello 13:00. Tarjouspyynnön mukaisesti urakoitsijan valintaperusteena on kelpoisuusehdot täyttävien tarjoajien osalta halvin kokonaishinta. Urakka olisi aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kevättä ja valitun urakoitsijan tulisi päästä varautumaan urakkaan sekä tilaamaan materiaaleja ja tarvikkeita riittävän ajoissa ennen urakan aloitusta. Tästä johtuen tulee urakan hankintapäätös tehdä mahdollisimman pian tarjousten avauksen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään hankintapäätöksen tarjouspyynnön mukaisesti 13.3.2020 valittavasta urakoitsijasta sekä valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jani Riihiniemi, Tuomas Vaara

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.