Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Kaavoituspäällikkö

Suunnittelutarveratkaisut 13.2.2020 § 1

 

Lupainsinöörit   

Yleisten alueiden luvat 3. - 12.2.2020:

Kaivulupa lupanro: 6 / 2020

Liikenneohjauslaitteen asentaminen yksityistielle lupanro: 1 / 2020

Sijoitusluvat lupanrot: 3 - 12 /2020

Elinvoimajohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 7 Kaupungingeodeetin viran täyttäminen, 28.01.2020

Kaavoituspäällikkö
Muu päätös:
§ 1 Asemakaavan muutos kortteli 35 tontti 4, Kansankatu 8, 03.02.2020
§ 2 Asemakaavan ja tonttijaon muutos tontilla 5-518-15 sekä virkistysalueella, Heinämiehentie 15, 10.02.2020

Kaupungingeodeetti
Tonttijakopäätös:
§ 20 Tonttijaon muutos 1. kaupunginosan kortteli 34, 31.01.2020

Kaupungininsinööri
§ 6 Katusuunnitelman hyväksyminen: Ruokasenkatu välillä Rovakatu-Valtakatu, 29.01.2020
§ 7 Katusuunnitelman hyväksyminen: Kirkkolammenpuiston kevyen liikenteen väylä ja puistopolut, 29.01.2020
§ 8 Puistosuunnitelmien hyväksyminen: Kirkkolammenpuisto ja Ruokasenpuisto, 29.01.2020
§ 9 Liikenteenohjauksen muutos Putaantiellä, 03.02.2020
§ 11 Puistosuunnitelman hyväksyminen: Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaus, 18.02.2020

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 1 Tien nimeäminen / Onnensatama, 05.02.2020
§ 5 Tien nimeäminen / Kaurovaarantie, 06.02.2020
§ 6 Tien nimeäminen / Rommanpolku, 07.02.2020
§ 12 Tien nimeäminen / Mökkikummuntie, 12.02.2020

Toimialajohtaja Elinvoimapalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Osaamo hankkeen projektipäällikön toimen täyttäminen, 30.01.2020
§ 4 Kaupungingeodeetin viran hoito 1.2.-31.5.2020, 04.02.2020
§ 5 Paikkatietoinsinöörin tehtävien määräaikainen hoitaminen / jatko 1.-31.1.2020, 05.02.2020
§ 6 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen muutos 29.10.-3.12.2019 / Rauni Kenttälä, 06.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi
  • Petteri Pohja, petteri.pohja@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että elinvoimalautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Elinvoimalautakunta toteaa,​ että elinvoimajohtajan, kaavoituspäällikön, vs. kaupungingeodeetin, kaupungininsinöörin, paikkatietoinsinöörin ja toimialajohtajan päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituspäällikön päätös suunnittelutarveratkaisusta on kuulutettu nähtäville erikseen. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 26.2 - 18.3.2020 elinvoimatoimialan tekniset palvelut hallintoyksikössä,​ Mäntyvaarantie 2,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.