Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin.

Päätös

Elinvoimalautakunta merkitsi yksimielisesti tiedoksi toimialajohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valistelussa olevista asioista mm. koronavirustilanne. Elinvoimalautakunta merkitsi tiedoksi myös kaupungininsinööri Olli Peuraniemen tulvatilannekatsauksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat