Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 2196 tontti 5 sekä virkistysalue, Puomitie

ROIDno-2019-3017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 3.12.2019

Yksityinen maanomistaja on esittänyt asemakaavan muutosta 15.kaupunginosan kortteliin 2196 tontille 5 ja virkistysalueelle. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Puomitie 9. Kaavamuutoksessa tontin rajoja on tarkoitus siirtää siten, että tontilla olevat ulkorakennukset jäävät tontin sisälle. Tällä hetkellä autotalli on hieman kaupungin maalla ja liiteri osittain hakijan omistamalla puistoalueella. Vastineeksi asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta, kaavamuutokseen liittyvistä kustannuksista sekä 52 m² lisäalueesta, hakija myy kaupungille puistoalueeksi kaavoitetusta kiinteistöstä 698-409-22-156 yhteensä 3102 m² alueen. Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on hyväksytty 17.6.1994 tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP. Korttelin 2196 kerrosluvuksi on kaavassa määritetty I ja tehokkuudeksi e=0.25. Nämä pysyvät ennallaan kaavamuutoksessa. 

Kaavoitus esittää, että 15.kaupunginosan korttelin 2196 tonttia 5 ja virkistysaluetta koskevaa asemakaavan ja tonttijaon muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan.  

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Ella Joona
puh 016 322 6025
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 15.kaupunginosan korttelin 2196 tontin 5 sekä virkistysalueen asemakaavan ja tonttijaon muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Koska asemakaavan muutoksen katsotaan olevan vähäinen, muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta (hallinto ja johtosääntö § 27). 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus / kaavasuunnittelija EJ 17.4.2020

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosan korttelin 2196 tontilla 5 on saatettu vireille ja pidetty sekä vireille- että valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 11.2.-24.2.2020 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 10.2.2020 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä ei saapunut kuulemisen aikana. 

Maanomistaja on esittänyt asemakaavan ja tonttijaon muutosta 15.kaupunginosan kortteliin 2196 tontille 5 sekä viereiselle virkistysalueelle. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa tontin rajoja siten, että virkistysalueella olevat ulkorakennukset sijoittuvat uudelle tontille. Tällä hetkellä autotalli on hieman kaupungin maalla ja liiteri osittain hakijan omistamalla virkistysalueella. Voimassa olevassa asemakaavassa tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP. Korttelin kerrosluvuksi on kaavassa määritetty I ja tehokkuudeksi e=0.25. Nämä pysyvät ennallaan kaavamuutoksessa. Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaluonnokseen on tehty muutos rakennusalan osalta. Rakennusalaa on siirretty kaksi metriä irti tonttien välisestä rajasta, jotta mahdollinen lisärakentaminen ei tule tonttirajaan kiinni.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 15. kaupunginosan korttelin 2196 tontin 5 sekä viereisen virkistysalueen asemakaavaa ja tonttijakoa ryhdytään muuttamaan 31.1.2020 päivätyn ja 8.4.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan ja tonttijaon muutosehdotukset asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksesta peritään hakijalta 2900 euroa sekä kuulutuskustannukset 300 euroa/kuulutus. Vastineeksi kaavamuutokseen liittyvistä kustannuksista sekä kaupungin omistamasta 52 m² lisäalueesta, hakija myy kaupungille puistoalueeksi kaavoitetusta kiinteistöstä 698-409-22-156 yhteensä 3102 m² alueen. Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat