Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Asuinpientalotontin 10-10204-8 vuokraus / myynti Vennivaarassa

ROIDno-2020-967

Valmistelija

  • Teija Hautaniemi, kiinteistövalmistelija, teija.hautaniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki kuulutti haettavaksi asuinrakennuspaikkoja ja asuntotontteja
ajalla 9. - 20.3.2020.
Asuinpientalotonttia 10-10204-8 hakivat:

Kuoksa Pekka ja Sinikka sekä Kuoksa Ollipekka perustettavan yhtiön lukuun
Linna Riku ja Ihalainen Julia
Luiro Antti ja Luiro Heikki
 

Oheismateriaalina on luettelo tontinhakijoista (ei julkinen; julkisuuslaki 24 §, kohta 23 ja 32).

vt. kaupungingeodeetin esitys:

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Antti Luirolle ja Heikki Luirolle
asuinpientalotontin 10-10204-8 kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 päättämin
luovutusehdoin. 

Esityksen perustelut: Antti Luiron perhe ei ole aikaisemmin saanut tonttia kaupungilta, perheen koko ja ison rakennuoikeuden omaavan tontin rakennusvelvoite täyttyy tontille suunnitellussa rakentamisessa.

Tontin kiinteistötunnus: 698-10-204-8
Tontin pinta-ala: 2396 m²
Kaavamerkintä: AP II
Rakennusoikeus: 599 k-m²
Tontin varausaika: 1.7. - 31.12.2020

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen
mukaisen varausmaksun 2621,25 euroa, joka muodostuu tontin vuosivuokrasta ja
lohkomismaksusta 1140 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu vuosivuokra
hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 1481,25 euroa ja myyntihinta 29625,10 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä
kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Mikäli hakija luopuu tontista, tontti siirtyy jatkuvaan tonttihakuun, jolloin tontin
luovuttamisesta päättää paikkatietoinsinööri kaupunginhallituksen päättämin luovutusehdoin.
 

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta puh. 016 3221
 

Lisätiedot: vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbacka
                 puh. 040 482 1260
                 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää vt. kaupungingeodeetin esityksen mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbackaa.

Kaisu Huhtalo esitti tonttia Kuoksa Pekka ja Sinikka sekä Kuoksa Ollipekka perustettavan yhtiön lukuun. Perustelut: Hakiijat eivät ole aiemmin saaneet tonttia kaupungilta ja asumisen järjestely on tontin käyttötarkoituksen mukaista. Muut ehdot ovat toimialajohtajan ehdotuksen mukaiset.
Huhtalon esitystä kannattivat Jaakko Portti, Mikko Lempiäinen, Aarne Jänkälä, Anna-Maria Alaluusua ja Lauri Ylipaavalniemi.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti Kaisu Huhtalon esityksen mukaisesti.

Vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbacka poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 16.36.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Jukka Björkbacka, Outi Martikainen ja Teija Hautaniemi Täytäntöönpano: Pöytäkirjaote oikaisuvaatimuksella tontinhakijoille

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Käsitellyt asiat