Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Asuinrakennuspaikan no 2 vuokraus / myynti Rautiosaaressa

ROIDno-2020-1223

Valmistelija

  • Teija Hautaniemi, kiinteistövalmistelija, teija.hautaniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki kuulutti haettavaksi asuinrakennuspaikkoja ja tontteja
ajalla 9. - 20.3.2020.
Rautiosaaren asuinrakennuspaikka no 2, hakivat:

Katainen Heli ja Rautio Markus
Kontiola Lasse ja Saija
Sinda Perttu
Vesterinen Anu ja Taavettila Keijo

 
Oheismateriaalina on luettelo tontinhakijoista (ei julkinen; julkisuuslaki 24 §, kohta 23 ja 32).

vt. kaupungingeodeetin esitys:

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Heli Kataiselle ja Markus Rautiolle
noin 3094 m² suuruisen maa-alueen, joka muodostuu kiinteistöstä 698-406-1-57
kaupunginhallituksen 18.11.2019 § 391 päättämin luovutusehdoin. Maa-alue muodostaa asuinrakennuspaikan no 2 Rautiosaaressa.

Esityksen perustelut: Katainen ja Rautio eivät kumpikaan ole aikaisemmin saanut tonttia / rakennuspaikkaa kaupungilta, asumisväljyys.

Kiinteistötunnus: 698-406-1-57
Rakennuspaikan pinta-ala: 3094 m²
Rakennuspaikkaa ei ole lohkottu
Kaavamerkintä: AP-1
Rakennusoikeus: Kaavamääräysten mukainen
Rakennuspaikan varausaika: 1.7. - 31.12.2020

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen
mukaisen varausmaksun 1950,46 euroa, joka muodostuu rakennuspaikan v
uosivuokrasta ja karttapakettimaksusta 75 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä.
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa ja
rakennuspaikka siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa rakennuspaikan luovutukseen varausaikana, niin maksettu
vuosivuokra hyvitetään rakennuspaikan hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa varauksen hakija menettää maksetun varausmaksun kokonaisuudessaan.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2020 mennessä.
Rakennuspaikan vuosivuokra on 1875,46 euroa ja myyntihinta 37509,19 euroa (v. 2020 ind. 1968).

Mikäli hakija ostaa rakennuspaikan, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimis-
kustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2020).

Hakijan ilmoituksen mukaan yhteystietoja ei saa antaa suoramarkkinointiin.

Mikäli hakija luopuu rakennuspaikasta, rakennuspaikka siirtyy jatkuvaan tonttihakuun,
jolloin rakennuspaikan luovuttamisesta päättää paikkatietoinsinööri kaupungin-
hallituksen päättämin luovutusehdoin.
 

Tiedustelut rakennuspaikan luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi puh. 040 482 1266 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta puh. 016 3221
 

Lisätiedot: vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbacka
                 puh. 040 482 1260
                 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää vt. kaupungingeodeetin esityksen mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbackaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Jukka Björkbacka, Outi Martikainen ja Teija Hautaniemi Täytäntöönpano: Pöytäkirjaote oikaisuvaatimuksella tontinhakijoille

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Käsitellyt asiat