Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Luettelo määräaikaisessa tonttihaussa olevista asumisen rakennuspaikoista ja tonteista sekä hakijoista

ROIDno-2020-1232

Valmistelija

  • Teija Hautaniemi, kiinteistövalmistelija, teija.hautaniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Oheismateriaalina on luettelo tontinhakijoista (ei julkinen; julkisuuslaki 24 §, kohta 23 ja 32).

Rovaniemen kaupunki kuulutti haettavaksi asuinrakennuspaikkoja ja asumisen
tontteja ajalla 9. - 20.3.2020.

Tällä kertaa oli haettavana Rautiosaaressa asuinrakennuspaikkoja 8 kpl ja
Vennivaarassa 2 kpl asuinpientalotontteja sekä 1 asuntotontti.

Rautiosaaren rakennuspaikkoihin saapui yhteensä 11 hakemusta 9 eri hakijalta.
Suosituimmat rakennuspaikat olivat:

Rakennuspaikka no 8, joka kiinnosti 8 hakijaa sekä
Rakennuspaikka no 3, joka kiinnosti 7 hakijaa

Vennivaaran tonteista kiinnostus kohdistui ainoastaan asuinpientalotonttiin
10-10204-8, johon tuli yhteensä 3 hakemusta.

Valmistelujen perusteella esitetään rakennuspaikkoja ja tontti yhteensä kuudelle
hakijalle.

Kuudelle hakijalle kaupunki ei pystynyt osoittamaan hakutoiveiden mukaista
rakennuspaikkaa tai tonttia.

Tontinhakulomakkeessa kysytään hakijalta mm. nykyistä asumismuotoa, asunnon
tyyppiä, asuinpinta-alaa, ajankohtaa milloin on muuttanut nykyiseen asuntoon sekä
perheen kokoa, joiden perusteella on tarkasteltu hakijan tonttitarvetta.

Lomakkeessa tiedustellaan myös rakennushankkeen aloittamisen ajankohtaa,
suunnitellun rakennushankeen tarkoitusta sekä pinta-ala tietoja.
Myös sitä tiedustellaan onko kaupunki luovuttanut aikaisemmin hakijalle tai puolisolle tonttia.
Hakemusten valmistelussa ja esityksissä on käytetty em. tietoja sekä hakemusten
lisätiedoissa esitettyjä asioita.

vt. kaupungingeodeetin esitys:

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen 1 ja oheismateriaalin sekä edellä
mainitussa valmistelussa käytetyt periaatteet.

Rakennuspaikat ja tontit yhteensä 5 kpl, joihin ei tullut hakemuksia tai jotka
hakemusten käsittelyn jälkeen jäivät vapaiksi, siirretään jatkuvaan tonttihakuun
torstaina 30.4.2020 alkaen.

Niille hakijoille, joille kaupunki ei pystynyt tällä hakukierroksella osoittamaan
hakutoiveiden mukaista rakennuspaikkaa tai tonttia, tullaan sähköpostitse
tiedottamaan vapaiksi jääneistä rakennuspaikoista ja tonteista sekä niiden
asettamisesta jatkuvaan tonttihakuun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää vt. kaupungingeodeetin esityksen mukaisesti.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbackaa.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Jukka Björkbacka, Teija Hautaniemi ja Outi Martikainen Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeella tontinhakijoille (ilman liitteitä)

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Käsitellyt asiat