Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Valtuustoaloite vieraslajien toimintaohjelman laatimisesta

ROIDno-2019-3756

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Susanna Junttila ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemen kaupungilla on vastuu alueensa luonnosta ja sen monimuotoisuuden säilymisestä. EU:n vieraslajiasetus ja Suomen vieraslajilaki antavat velvoitteen vieraslajien torjuntaan. Vieraslajit ovat eliöitä, jotka uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia ylläpitäviä ekosysteemipalveluita. Ilmastonmuutoksen eteneminen vauhdittaa vieraslajien leviämistä ja nostaa vieraslajien aiheuttamia riskejä, ja vieraslajit menestyvät muuttuvassa tai häirityssä elinympäristössä.

MMM:n laatima Vieraslajien hallintasuunnitelma kannustaa kuntia kohdeotamaan rahoitusta ja toimia vieraslajien torjuntaan,valitsemaan vieraslajivastuuhenkilön ja teettämään torjuntaa vapaaehtoistyönä ja työllistämistoimina sekä järjestämään jätehuoltoon ohjeita ja välineitä.

Viime kesänä on tehty havaintoja muun muassa lupiinien ja jättiputkien leviämisestä Rovaniemen kaupungin alueella. On vaarana, että ne leviävät räjähdysmäisesti. Haitallisiksi vieraslajeiksi säädettyjä Rovaniemellä esiintyviä lajeja ovat lupiinien ja jättiputkien lisäksi muun muassa jättipalsami, minkki ja kurtturuusu."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Perustelut

Valtuutettu Susanna Junttila ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle aloitteen kokouksessa 9.12.2019, § 114:

”Rovaniemen kaupungilla on vastuu alueensa luonnosta ja sen monimuotoisuuden säilymisestä. EU:n vieraslajiasetus ja Suomen vieraslajilaki antavat velvoitteen vieraslajien torjuntaan. Vieraslajit ovat eliöitä, jotka uhkaavat luonnon monimuotoisuutta ja ihmisten hyvinvointia ylläpitäviä ekosysteemipalveluita. Ilmastomuutoksen eteneminen vauhdittaa vieraslajien leviämistä ja nostaa vieraslajien aiheuttamia riskejä, ja vieraslajit menestyvät muuttuvassa tai häirityssä elinympäristössä.

MMM:n laatima Vieraslajien hallintasuunnitelma kannustaa kuntia kohdentamaan rahoitusta ja toimia vieraslajien torjuntaan, valitsemaan vieraslajivastuuhenkilön ja teettämään torjuntaa vapaaehtoistyönä ja työllistämistoimina sekä järjestämään jätehuoltoon ohjeita ja välineitä.

Viime kesänä on tehty havaintoja muun muassa lupiinien ja jättiputkien leviämisestä Rovaniemen kaupungin alueella. On vaarana, että ne leviävät räjähdysmäisesti. Haitallisiksi vieraslajeiksi säädettyjä Rovaniemellä esiintyviä lajeja ovat lupiinien ja jättiputkien lisäksi muun muassa jättipalsami, minkki ja kurtturuusu.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki organisoi vieraslajien torjuntatalkoot ja laatii useamman vuoden kattavan torjuntaohjelman Rovaniemen monimuotoisuutta uhkaavien vieraslajien poistamiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi.”

 

Teknisten palvelujen yhdyskuntatekniikan vastuualue on tutkinut saadun aloitteen ja toteaa vastauksessaan seuraavaa:

Vieraslajiasetus 704/2019 määrittelee kansallisesti merkityksellisiksi vieraslajeiksi mm. alaskanlupiinin, komealupiinin, japanintatarin, kurtturuusun ja lännenpalsamin. Euroopan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelossa on lisäksi mm. jättipalsami ja kaukasianjättiputki (jättiputket). Vieraslajit ovat ihmisen toiminnan seurauksena luontoon levinneitä lajeja.

Vieraslajilain (1709/2015) 4 § mukaisesti kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Tämä koskee vain kasvilajeja.

Kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon haitallisen vieraslajin hävittämiseen tai leviämisen rajoittamiseen käytettävissä olevat tavanomaiset keinot, toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset sekä toimenpiteillä saavutettavissa oleva hyöty suhteessa kustannuksiin.

Lisäksi Vieraslajilain 11 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua kieltoa kasvattaa kansallisesti merkittävää haitallista vieraslajia sovelletaan puna- ja valkokukkaiseen kurtturuusuun (Rosa rugosa ja Rosa rugosa  f. alba) 1. kesäkuuta 2022 alkaen.

Lisäksi MMM hyväksymässä Hallintasuunnitelma haitallisten vieraslajien torjumiseksi 13.3.2018 määrittää jättiputket hävitettäväksi Suomesta vuoteen 2038 mennessä.

Rovaniemen asemakaava-alueella vieraslajeista runsaimmat esiintymät on todettu jättipalsamia Nivavaaran, Ounasrinteen, Syväsenvaaran ja Viirinkankaan taajamametsissä ja kevyen liikenteen väylien varsilla. Jättiputkiesiintymiä on todettu eniten Korkalovaaran ja Syväsenvaaran asuinalueilla. Viime vuosien puutarhakarkulainen komealupiini leviää jo paikoin Nivavaarassa. Kurtturuusualueista suurin osa kasvaa istutettuna liikenneviheralueilla, sillä kurtturuusun suolan ja hiekoitushiekan sietokyky on ollut hyvä.

Napapiirin Residuum Oy on ohjeistanut kotitalouksia vieraslajien torjunnan ja hävittämisen osalta sähköisessä JäteABC –oppaassa. Rovaniemen kaupunki on torjunut jättiputkia hallitsemiltaan liikenneviheralueilta ja taajamametsistä jo usean vuoden ajan. Voimassa olevaan Puistojen, virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapidon alueurakkaan sisältyy yhtenä tehtäväkokonaisuutena vieraslajien torjunta kaupungin omistamilta yleisiltä alueilta. Viime kesänä vieraslajeja torjuttiin 15 puistokohteessa sekä annettiin kuljetusapua talkoojätteiden kuljettamisessa. Kurtturuusun hävittäminen yhdyskuntatekniikan hallitsemilta yleisiltä alueilta on suunniteltu toteutettavaksi v. 2020 - 2021 kesien aikana. Jälkitorjuntaa joudutaan tekemään vielä useiden kesäkausien aikana.

Yhdyskuntatekniikan resurssit eivät riitä kitkentätalkoiden järjestämiseen. Sen sijaan tuetaan asukasyhdistysten ja vapaaehtoisten kitkentätalkoita antamalla jätepussi- ja jätekuljetusapua.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan selvityksen tiedokseen ja päättää, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Junttila Susanna, Peuraniemi Olli, Vääräniemi Mirja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat