Banneri

Elinvoimalautakunta, kokous 28.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Vastaus aloitteeseen Esitys Aallonkadun linja-autojen pysäköinnistä ja joutokäynnistä aiheutuvien ongelmien poistamisesta

ROIDno-2020-414

Valmistelija

  • Aku Raappana, suunnittelupäällikkö, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Asunto Oy Aaltohaka on jättänyt aloitteen koskien tilausliikenteen linja-autojen pysähtymistä kiinteistön kohdalla Aallonkadulla sekä Aallonkadun linja-autopysäkillä vuoroliikenteessä ilmenneitä epäkohtia.

Asiasta on kiinteistöyhtiön kanssa pidetty neuvottelu 22.1.2020. Neuvottelussa olivat läsnä kiinteistöosakeyhtiöstä isännöitsijä, puheenjohtaja ja yksi jäsen sekä kaupungilta suunnittelupäällikkö ja pysäköinninvalvonnan esimies.

Asukkaat kokevat matkailuliikenteen linja-autojen aiheuttavan pakokaasu- ja äänihaittoja sekä vaarantavan turvallisuutta. Vuoroliikenteessä olevat linja-autot ovat aiheuttaneet kiinteistön liittymän käytön estymistä sekä jalkakäytävän tukkimista Aallonkadun linja-autopysäkillä.

Vastauksena aloitteeseen yhdyskuntatekniikka toteaa seuraavaa:

Matkailun sesonkina marraskuusta helmikuulle Rovaniemellä matkailijoita kuljettaa lähemmäs sata tilausliikenteen linja-autoa. Varsinkin kaupungin ydinkeskustassa matkailijoita noutavat ja tuovat linja-autot joutuvat lastaamaan ja purkamaan matkustajia niissä paikoissa, joissa se on turvallista ja liikennesääntöjen mukaan mahdollista. Erityisesti linja-autoille varattuja pysäköintipaikkoja on keskusta katujen varsilla muutamia, mutta sesongin aikana ne eivät riitä vastaamaan kysyntään. Tällöin on voitu käyttää kyseisen Aallonkadun ja muiden vastaavien paikkojen pysäköintikieltoalueita matkustajien kyytiin ottamiseen ja kyydistä päästämiseen. Oikein tehtynä tämä ei ole vastoin tieliikennelaissa säädettyä. Kaavan mukainen katualue on varattu liikenteen tarpeisiin ja sen käyttöä kaupunki kadunpitäjänä säätelee tukemaan liikkumista ja pysäköintiä sekä kaupunkilaisten että elinkeinojen tarpeet huomioiden. Pysähtyminen matkustajien jättämistä varten on linja-autoilla käytännössä mahdollista vain paikassa, jossa muu liikenne pääsee ohittamaan pysähtyneen auton ja siten, että auton ovet avautuvat oikealla puolella olevalle jalkakäytävälle.

Kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo muun valvonnan ohessa resurssien puitteissa myös tätä linja-autojen pysäyttämistä pysäköintikieltoalueella. Pysäyttäminen edellyttää, että matkustajien noutaminen tai jättäminen on lyhytaikaista ja aktiivisesti käynnissä olevaa toimintaa.

Myös joutokäyntisäännöksen rikkomisesta voidaan määrätä pysäköintivirhemaksu. Pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä ainoastaan niistä rikkeistä jotka pysäköinnintarkastaja on itse havainnut. Joutokäyntirikkomuksesta vastaa ainoastaan ajoneuvon kuljettaja eli pysäköintivirhemaksua joutokäynnistä ei voida osoittaa ajoneuvon omistajalle tai haltijalle. Jos kuljettaja ei vapaaehtoisesti ota maksuseuraamusta vastaan, pysäköinnintarkastaja ei voi siihen pakottaa. Tällöin vain poliisilla on mahdollista puuttua asiaan voimatoimin.

Linja-autopysäkin osalta on havaittu ongelmia muutamien liikennöitsijöiden toiminnassa. Tähän on jo puututtu järjestämällä asianosaisten kanssa neuvottelu, jossa on kerrattu pelisäännöt pysäkeillä toimimisesta. Tämä ei ainakaan välittömästi korjannut puutteita toiminnassa. Voimakkaampia toimia liikennöitsijöitä kohtaan voi tehdä vain liikennöintiluvan myöntävä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, jota on myös informoitu tilanteesta. Vastaavia ongelmia on myös muilla kuin Aallonkadun pysäkillä.

Yhdyskuntatekniikka esittää seuraavia toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi:

On jo käynnistetty toimenpiteet linja-autopysäkin siirtämiseksi Koskikadun liittymän toiselle puolelle Pohjanpuistikkoon Pohjanhovin seinustalle. Tähän tehdään kahden linja-auton pysäkki. Pysäkin paikka on nykyistä parempi suojatien turvallisuuden ja tonttiliittymän suhteen. Siirrossa menetetään mahdollisuus pysäkkikatokseen ja lisäksi pysäkin havaittavuus matkustajalle Koskikadun suunnasta on nykyistä huonompi.

Aallonkadulla tapahtuvan linja-autojen jättö- ja noutoliikenteen suhteen voidaan muutoksia tehdä, kun päästään toteuttamaan nyt suunnittelussa oleva kiertoliittymä Valtakadun, Aallonkadun ja Pekankadun liittymään. Tällöin voidaan muuttaa Aallonkatu yksikaistaiseksi siten, että nykyinen vasemmanpuoleinen kaista on ajokaista ja oikeanpuoleinen kaista muutetaan pysäköintikäyttöön. Tällöin kiinteistön edustalle voidaan osoittaa maksullista pysäköintiä ja linja-autojen jättöpysähtymistä osoittaa hotellien väliselle alueelle Pohjanpuistikkoon. Kiertoliittymän toteutusta on tällä hetkellä kaavaitu vuodelle 2022, mutta ajankohta ratkeaa vasta vuosittaisesta työohjelmasta päätettäessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee saapuneen kuntalaisaloitteen ja yhdyskuntatekniikan vastauksen tiedokseen. Asiassa edetään yhdyskuntatekniikan esityksen mukaisesti.

Päätös

Kaisu Huhtalo ilmoitti esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 7 kohta, yleislausekejäävi).

Elinvoimalautakunta piti kokoustauon klo 15.18 - 15.35. 

Kokoukseen liittyi 15.35  tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi varajäsen Jaana Kupulisoja. Puheenjohtaja kävi kokouksen osallistujat uudelleen läpi.

Jaakko Portti esitti Minna Muukkosen ja Mikko Lempiäisen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 


Elinvoimalautakunta päätti Jaakko Portin esityksestä yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, liikennejärjestelyt ratkaistaan katusuunnitelman laatimisen yhteydessä ja bussipysäkin siirto voidaan toteuttaa esityksen mukaisesti.

Jaana Kupulisoja poistui kokouksesta klo 16.07 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Esteellisyys

  • Kaisu Huhtalo

Tiedoksi

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, Kyrö, Pudas, Karjalainen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat