Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa, Jääskönpuisto

ROIDno-2018-2093

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus, maanmittausasiantuntija TR 1.11.2018

Tekninen toimiala on käynnistänyt täydennyskaavoituskohteiden kartoituksen asemakaavoitetuilla alueilla. Kartoituksella on pyritty tutkimaan jo rakennetun kunnallistekniikan piirissä olevien alueiden käyttöä sekä mahdollisuutta parantaa monipuolista tonttitarjontaa. Monipuolisella tonttitarjonnalla pyritään huomioimaan eri ikäryhmiin kuuluvien kuntalaisten asumiseen ja liikkumiseen liittyvät tarpeet monipuolisina asumisen sijaintimahdollisuuksina eripuolilla kaupungin aluetta.

Täydennyskaavoituksella pyritään yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja liikennemäärien hillintään. Täydennyskaavoitus on kaavataloudellisesti edullista vaikka kohteet sijoittuvatkin yksittäisinä kohteina eripuolille kaupunkia. Täydennyskaavoituksella otetaan huomioon jo rakennetu ympäristö, jotta mahdolliset uudet kohteet sulautuvat kaupunkikuvallisesti mahdollisimman hyvin olevaan aluerakenteeseen.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että se käynnistäisi 5. kaupunginosan Jääskönpuiston asemakaavan muutoksen. Täydennyskaavoituksessa tutkitaan suunnittelun kohteena olevan alueen käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
puh 016 3228046
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakaunta päättää käynnistää 5. kaupungiosan Jääskönpuiston asemakaavan muutoksen. Muutoksessa tutkitaan voidaanko alueelle muodostaa erillispientalojen kortteli. Asemakaavan muutos saatetaan vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 13.2.2019

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 16.1.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 17.-30.1. 2019 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Mielipiteitä vireilletulon kuuluttamisen jälkeen ei saapunut. Asemakaavamuutoksella osa Jääsköpuiston lähivirkistysalueesta (VL) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), tehokkuudella e=0,25.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää 5. kaupunginosan Jääskönpuiston asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 11.2.2019 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Asemakaavan muutoksella osa Jääskönpuiston lähivirkistysaluetta muutetaan erillispientalojen (AP) korttelialueeksi, Asemakaavamuutos kuulutetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus 10.6.2019 / maanmittausasiantuntija TR

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 22.5.-4.6.2019 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 20.5.2019 sekä kireellä osallisille. Asemakaavamuutoksella osa Jääskönpuiston lähivirkistysalueesta (VL) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), tehokkuudella e=0,25. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakaunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 5. kaupunginosan Jääskönpuiston asemakaavamuutos laitetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutosehdotus ja kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 5. kaupunginosan Jääskönpuiston asemakaavamuutos laitetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutosehdotus ja kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut 22.1.2020 / maanmittausasiantuntija TR

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako pidettiin julkisesti nähtävillä 17.10-15.11.2019 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä kaavatorilla. Nähtävillä pidosta tiedotettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 16.10. 2019 sekä kirjeellä asianosaisille.

Asemakaavan muutoksella osa Jääsköpuiston lähivirkstysalueesta (VL) muutetaan asuinpientalojen korttelialueeksi (AP), tehokkuudella e=0,25. Muistutuksia kuulemisen aikana ei saapunut. Asemakaavan hyväksyy elinvoimalautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä asemakaavamuutoksen ja tonttijaon 31.8.2018 päivätyn kaavakartan mukaisesti 5. kaupunginosan Jääskönpuistossa.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytääntönpano Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.