Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa kortteli 567 tontti 25, Erätie 4

ROIDno-2019-2074

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 4.9.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Alueen maanomistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Hakijan tavoitteena on saada tontista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR), jonka kerrosluku olisi yksi (I) ja tehokkuusluku e=0.25. Suunnittelualueella sijainneille rakennuksille on haettu purkulupa ja rakennuksia on purettu kesän 2019 aikana. Myös tontilla ollut puusto on samassa yhteydessä kaadettu.

Suunnittelualueen asemakaava on vahvistettu 6.8.1986. Kaava-alue muodostuu korttelin 567 tonttijaon mukaisesta tontista 25. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO) kerrosluvulla yksi (I), rakennusoikeutta on tontille merkitty 230 k-m² (~e=0.16).

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen tutkimisen 5. kaupunginosan korttelin 567 tontilla 25, osoitteessa Erätie 4. Asemakaavan muutos kuulutetaan vireille ja valmisteluaineisto asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta (hallintosääntö 27 §). Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 2600 € sekä 250 €/ kuulutus.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 9.1 .2020/ kaavasuunnittelija NC:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos asetettiin teknisen lautakunnan 24.9.2019 (111 §) päätöksellä nähtäville 28.11.-11.12.2019 väliseksi ajaksi palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus 2. kerros, Koskikatu 25) sekä kaupungin internetsivujen Kaavatorille. Nähtävillä olosta ilmoitettiin Postin lakon vuoksi ainoastaan kuulutuksella Lapin Kansassa 27.11.2019 sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Kaavamuutokseen liittyen ei ole saapunut mielipiteitä.

Kaavamuutoksella erillispientalojen korttelialueesta (AO) kerrosluvulla yksi ja rakennusoikeudella 230 k-m² muodostetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue (AR) kerrosluvulla yksi (I) ja tehokkuusvuvulla e=0.25.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 567 tontin 25 asemakaava ryhdytään muuttamaan 20.11.2019 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto. Asemakaavamuutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta (hallintösääntö 34 §). Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 2900 € +300 €/ kuulutus.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.