Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Asemakaavan muutos kortteli 549 tontti 2, Viirinkankaantie 33

ROIDno-2019-567

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi
Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 10.10.2019

Hakija on esittänyt hakemuksessa 25.2.2019 5. kaupunginosan korttelin 549 tonttijaon mukaisen tontintin 2 muuttamista rivi-/pienkerrostalotontiksi sekä vastaavaa rakennusoikeuden korottamista, mikä vastaisi ympäristössä olevien rakennettujen tonttien tehokkuutta. Kaavanmukainen käyttötarkoitus voimassa olevassa asemakaavassa tontilla 2 on erillispientalojen korttelialuetta AO I ja tehokkuus e=0,20.
Tontilla on v. 1947 valmistunut purkukuntoinen omakotitalo ja piharakennus. Tontin 2 pinta-ala on 1817,5 m² ja rakennusoikeus 364 krs-m². Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 5. kaupunginosan korttelin 549 tonttijaon mukaisen tontin 2 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään kaavoituskustannuksena 2900 € sekä kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Raitio, maanmittausasiantuntija, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/ maanmittausasiantuntija TR 22.1.2020

Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja asemakaavan muutos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtävillä 23.12.2019.-10.1. 2020 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskus/ Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivulla ositteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin Lapin Kansassa 20.12.2019 sekä kirjeellä osallisille. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut. Asemakaavan muutoksessa korttelin 549 tontin 2 kaavamerkintä muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) kerrosluvulla I ja tehokkudella e=0,25.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää 5.kaupunginosan korttelin 549 tontin 2 asemakaavan muutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen, siten että tontin 2 korttelissa 549 kaavamerkintä on AR I ja tehokkuus e=0,25. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osvittassa Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25, 96200 Rovaniemi sekä Rovaniemen kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.rovaniemi.fi/kaavatori. Asemakaavan muutoksesta hakijalta peritään 2900 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy elinvoimalautakunta.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.