Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastus, pöytäkirjanpitäjä ja pöytäkirjanotteen allekirjoittaminen

ROIDno-2020-222

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä. 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.


Asiakirjan allekirjoittamisesta määrätään hallintosäännön 159 §:ssä.

Toimielimen pöytäkirjaotteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että

  • elinvoimalautakunnan pöytäkirjan tarkastaa yksi kussakin kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja, jolle valitaan myös varatarkastaja,
  • elinvoimalautakunnan pöytäkirjanpitäjäksi määrätään hallintosihteeri Airi Mattanen ja varalle hänen sijaisensa, 
  • elinvoimalautakunnan pöytäkirjanotteen/asiakirjasta annettavan otteen tai jäljennöksen allekirjoittaa/oikeaksi todistaa pöytäkirjanpitäjä tai hänen sijaisensa tai lautakunnan esittelijä/varaesittelijä. 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.