Jätkänkynttilä silta

Elinvoimalautakunta, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Osallistuminen Lapin omistajanvaihdos koordinaattori hankkeeseen / Lapin Yrittäjät

ROIDno-2020-292

Valmistelija

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Yrittäjät valmistelee Omistajanvaihdoskoordinaattori -hanketta, jolla vastataan tarpeeseen edistää onnistuneita yrityskauppoja Lapissa. Hanketta hallinnoi Lapin Yrittäjät, joka rekrytoi projektipäällikön, joka puolestaan toimii OV-koordinaattorina. Rahoitussuunnitelman mukaan EAKR-rahoitus kattaa 80 %, Lapin Yrittäjät 5 % ja kuntarahoitusosuus 15 % vuoden 2023 puoliväliin kestävän hankkeen kustannuksista. Hankehakemus jätetään Lapin liitolle 19.2.2020 päättyvään hakuun.

Omistajanvaihdoskoordinaattori -hankkeen tarkoituksena on ottaa asian ”omistajuus” Lapin Yrittäjille ja koordinoida aiheeseen liittyvää informaatiota, palveluita ja ensineuvontaa ”yhden luukun”-periaatteella. Alustava hankesuunnitelma liitetiedostona.

Yritysten toiminnan jatkuminen on mitä suurimmassa määrin myös kaupunkien ja kuntien veto- ja pitovoimatekijä, mistä johtuen Lapin Yrittäjät näkevät kaikkien Lapin kaupunkien ja kuntien mukanaolon hankkeessa elintärkeäksi.

 

Kunarahoitus

Liitteenä olevan rahoitussuunnitelman mukaisesti hankkeen kokonaisbudjetti on 412.517 €, josta kuntarahoituksen osuus 61.878 €. Suunnitelman mukaan kuntarahoitusosuus perustuu yrittäjäjärjestön käyttämään tilastoon yritysten lukumäärästä 31.12.2018.

Yritysten lukumäärään perustuva alustava kuntarahoitus olisi noin 6,7 €/yritys. Kuntarahoitusosuus jakaantuu neljälle tilikaudelle 2020-2023. Liitteenä kuntakohtainen kustannusten jakotaulukko alustavan rahoitussuunnitelman perusteella. 

 

Rovaniemen kaupungin osuus kustannuksista liitteenä olevan rahoitussuunnitelman mukaan

OV-KOORDINAATTORI -HANKE

2020-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntaosuudet yrityslukumäärän mukaan (alustava)

 

 

 

 

Yrityksiä

Osuus €

Arvio osuudesta tilikausittain

 

 

31.12.2018

61878 €:sta

2020

2021

2022

2023

Rovaniemi

2 883

19238

3206

6413

6413

3206

 

Lapin Yrittäjät pyytää  kaupunkia osallistumaan hankkeeseen esitetyllä kuntarahoitusosuudella ja antamaan sitoumuksen kuntarahoitusosuudesta hankehakemusta varten. Vastaus/sitoumus tulee ilmoittaa 14.2.2020 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että

  • Rovaniemen kaupunki osallistuu Omistajanvaihdoskoordinaattori 2020- 2023 -hankkeeseen liitteenä olevan alustavan rahoitussuunnitelman mukaisesti 19.238,00 eurolla
  • antaa sitoumuksen kuntarahoitusosuudesta hankehakemusta varten.                      


 

Päätös

Toimialajohtajan muutettu ehdotus

Toimialajohtaja täydensi ehdotusta siten, että Rovaniemen kaupunki lähtee hankkeeseen mukaan edellyttäen, että EAKR-rahoitus toteutuu ja kuntarahoitus toteutuu 80-prosenttisesti.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin Yrittäjät, kansainvälisten asioiden päällikkö

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Elinvoimalautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Puhelin: (016) 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.