Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Hyte-jaoston ja hyvinvointiryhmän toiminta 2020

ROIDno-2020-441

Valmistelija

 • Samppa Määttä, vs. hallintopäällikkö, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosäännössä (31 §) asetetaan hyte-jaostolle seuraavat tehtävät:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistehtävä (HYTE) kuuluu kaikille kaupungin toimielimille ja toimialoille. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston (HYTE-jaosto) tehtävänä on kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkörajat ylittävää poikkihallinnollista johtamista ja toimintamallia seuraavista näkökulmista: 

1. yhteensovittaa ja seurata koko kaupunkikonsernin osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia linjauksia sekä raportoida niistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle; 

2. yhteensovittaa ja seurata hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien päätösten ennakkovaikutusten arviointia; 

3. tehdä yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä asioissa; 

4. toimia ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavana toimielimenä ja valmistella yhteistyössä toimialojen kanssa ehkäisevän päihdetyön suunnitelma osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmaa; 

5. toimia maahanmuuttoon liittyvissä asioissa vastaavana toimielimenä; 

6. vastata hyvinvointikertomuksen valmistelusta; 

7. toimia läheisessä yhteistyössä hyvinvointiryhmän kanssa; 

8. seurata työllisyyden hoidon vaikuttavuutta kaupungissa.

Jotta hyte-jaosto pystyy toteuttamaan edellä esitetyt tehtävänsä, on asioita valmistelevaan organisaatioon tehtävä muutoksia seuraavasti:

 • Hyte-jaoston valmisteluvastuu sisällytetään erityissuunnittelijan tehtäviin
 • Erityisasiantuntijan vakanssi siirretään hallintopalveluista hyte-resursseihin
 • Vaikuttamistoimielinten koordinointiin osoitetaan riittävä resurssi
 • Ehkäisevän päihdetyön vastuuhenkilö nimetään uudelleen, mahdollisesti hallinto- ja tukipalveluista
 • Kaupunginjohtaja nimeää hyvinvointiryhmän uudelleen ja uuden hyvinvointiryhmän tehtävät johdetaan hyte-jaoston tehtävistä.

Lisäksi hyte-jaostolle ja hyvinvointiryhmälle järjestetään koulutusta ainakin seuraavista aihealueista:

 • Hyte-työn poikkihallinnollinen johtaminen: Ylitarkastaja Sanna Ylitalo, Aluehallintovirasto
 • Ehkäisevä päihdetyö: Kysytty sosiaalihuollon ylitarkastaja Lahja Harjulta, Aluehallintovirastosta
 • Maahanmuutto: Maahanmuuttopäällikkö Anna-Mari Suopajärvi, ELY-keskus
 • Ennakkovaikutusten arviointi (EVA): Kysytään THL:stä

Rovaniemen kaupungin hyte-työssä on vuoden 2020 aikana tärkeää:

 1. luoda hyte-jaostolle ja hyvinvointiryhmälle yhtäläinen käsitys siitä, mitä hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistyö Rovaniemellä tarkoittaa ja sopia tarvittavista koulutuksista
 2. määritellä selkeät vastuut ja löytää riittävät resurssit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön, mm.
  1. hyte-työn poikkihallinnollinen johtaminen
  2. vaikuttamistoimielinten koordinointi
  3. ehkäisevä päihdetyö 
  4. maahanmuutto
  5. ennakkovaikutusten arviointi
 3. lausua kaupunkistrategian linjauksista hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen osalta (päivitys vuoden 2020 aikana)
 4. kytkeä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osaksi talousarvioprosessia ja talousarviota
 5. laatia konkreettinen vuosikello sekä hyte-jaostolle että hyvinvointiryhmälle
 6. laatia hyvinvointikertomus 2019 ja aloittaa laajan hyvinvointikertomuksen laadinta.

Asiaa esittelevät vs. hallintopäällikkö Samppa Määttä, vs. erityisasiantuntija Rauni Jokelainen ja vs. erityisasiantuntija Riina Koskiniemi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Hyte-jaosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti, että

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolle ja hyvinvointiryhmälle järjestetään koulutusta jaoston seuraavan kokouksen yhteydessä 12.5.2020
 • jaosto kokoontuu työpajailtapäivään tiistaina 26.5.2020.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.