Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 10.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi kaupungininsinöörin katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi