Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 10.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Terhi Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa

ROIDno-2019-2891

Valmistelija

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto on 4.6.2019 § 12 päättänyt jätteenkuljetusjärjestelmästä seuraavaa: Vahur Lihtkivi esitti Hanna Leskisen ja Aarne Jänkälän kannattamana, että Ramboll Finland Oy:n 15.12.2016 valmistuneessa selvityksessä on osoitettu, että jätelain (646/2011) 35 ja 37 §:ssä asetetut edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät Rovaniemellä. Suoritetun äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan äänen ratkaistessa jätehuoltojaoston päätökseksi on tullut Vahur Lihtkiven esitys. Päivi Alaoja ja Jaakko Portti jättivät asiasta eriävän mielipiteen. Esittelijä, kaupungininsinööri Olli Peuraniemi ilmoitti asiasta eriävän mielipiteen.

Terhi Heikkilä on 28.6.2019 Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle toimittamallaan valituksella pyytänyt hallinto-oikeutta tutkimaan onko päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä lain vastainen sekä onko jäsen Lihtkivi esteellinen osallistumaan päätöksentekoon asiassa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on lähetteellä 3.7.2019 pyytänyt jätehuoltojaostoa antamaan tehdyn valituksen johdosta lausuntonsa asiassa ja liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteina olevat asiakirjat. Hallinto-oikeus pyytää sisällyttämään lausuntoon luettelon lausunnon liitteenä olevista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastaselityspyynnön yhteydessä tietoonsa hallinto-oikeudessa olevan oikeudenkäyntiaineiston.  Kaikki nämä liitteet ja sekä pyydetyt asiakirjat on palautettava viimeistään 30.08.2019. Määräaikaa on pyynnöstä jatkettu 31.10.2019 saakka.

Virkamiesvalmistelun esitys 4.6.2019 kokoontuneelle jätehuoltojaostolle on ollut, että:

”Tehtyjen selvitysten perusteella Rovaniemen kaupungin alueella jätelain 37 §:n edellytykset eivät täyty, sillä nykyinen jätteenkuljetus ei edistä jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa eikä tue jätehuollon alueellista kehittämistä. Esitän, että Rovaniemen kaupungin alueella siirrytään kuntavastuullisen jätteen osalta kunnan järjestämään keskitettyyn jätteenkuljetusjärjestelmään. Kuljetusjärjestelmään siirtyminen toteutetaan 3 vuoden siirtymäajan jälkeen ja kilpailutettavien urakkasopimusten pituus on 5 vuotta. Kilpailutus suoritetaan osa-alueittain kokonaisuuksina ajallisesti alueittain porrastettuna siten, että paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutukseen. Kuljetusten hankinta ja hankinnan muut pääperiaatteet tulee hyväksyä etukäteen teknisen lautakunnan jätehuoltojaostossa ja sen jälkeen kaupunginhallituksessa.  Ennen kilpailutusta tulee laatia yritysvaikutusten arviointi. Päätöksellä samalla määrätään kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen lakkaamisesta Rovaniemen kaupungin alueella kuntavastuullisen jätteen osalta.”

Jätehuoltojaosto päätti kokouksessaan 4.6.2019 § 12 ainoastaan, että jätelain (646/2011) 35 ja 37 §:ssä asetetut edellytykset kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle täyttyvät Rovaniemellä. Esitystä ja päätöstä itse varsinaisesta kuljetusjärjestelmästä ei jätehuoltojaosto tehnyt. Hallinto-oikeuden on syytä palauttaa asia Rovaniemen kaupungin jätehuoltojaostolle uudelleen valmistelua ja käsittelyä varten

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto antaa hallinto-oikeudelle pyydettynä lausuntona esittelijän laatiman lausunnon ja jättää asian hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Päätös

Mikko Lempiäinen esitti seuraavan vastaesityksen esittelijän esitykseen ja valituksen johdosta annettavaksi lausunnoksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle:

Rovaniemen teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto päättää esittää, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäisi Terhi Heikkilän valituksen kokonaisuudessaan ja pysyttäisi valituksenalaisen Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaoston päätöksen. Perustelut ovat liitteenä.
Puheenjohtaja totesi, että Lempiäisen esitys raukesi kannattamattomana.

Jätehuoltojaosto päätti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi