Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 10.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Päivi Alaoja ja varalle Anna-Maria Alaluusua.

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Päivi Alaojan ja varalle Anna-Maria Alaluusuan.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi