Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 16.1.2020

§ 5 Jätehuoltotaksan hintaliitteen muutokset

ROIDno-2019-3831

Valmistelija

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy:n ydintehtävä on tuottaa omistajakuntien (Rovaniemi, Ranua ja Pello) yhtiölle siirtämiä lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä:
- jätteen vastaanoton ja kuljetusten järjestäminen
- jätteen kierrätyksen, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn järjestäminen
- jäteneuvonta, valistus ja tiedotus
- jätehuoltopalvelujen hallinnolliset tehtävät ja rahaliikenne

Omistajapoliittiset linjaukset
• Palvelutehtävät tuotetaan kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti omistajakuntien alueella.
• Palvelutehtävien kehittämisessä huomioidaan ympäristönäkökohdat ja kiertotalouden tavoitteet.
• Yhtiö tekee tilikausittain positiivisen toiminnallisen tuloksen. Positiivinen toiminnallinen tulos ja markkinaehtoinen osuus on pidettävä enintään hankinta- ja kilpailulainsäädännön edellyttämällä tasolla.
• Omistus tukee Rovaniemen kaupunkistrategian toimivan yhdyskuntarakenteen ja viihtyisän elinympäristön tavoitteita.
• Omistuksen merkitys on suuri jätehuollon palvelutuotannon järjestämisen ja kiertotalouden sekä ympäristötietoisuuden kehittämisen välineenä.
• Toistaiseksi yhtiön tehtävä ei ole tuottaa omistajille tuloutettavaa voittoa.

Napapiirin Residuum Oy:n toiminta-ajatuksena ovat jätehuoltopalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Yhtiö ylläpitää kaatopaikkaa Kuusiselässä ja omistajakunnissa kierrätysasemia sekä huolehtii jätteen kierrätyksestä, hyötykäytöstä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jätteiden jätehuollosta toimialueellaan jätelain sekä sopimusten mukaisesti. Tavoitteena on jätehuoltopalvelujen tuottaminen tasapuolisesti omistajakuntien alueella, hyötykäytön ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuoltopalvelujen kehittäminen alueelliset tarpeet huomioiden. Napapiirin Residuum Oy:n omalla tulorahoituksella katetaan käyttö ja pääomamenot, toiminnan kehittäminen ja jätelautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettaman tavoitteen mukaan Napapiirin Residuum Oy:n on tehtävä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos ilman omistajakuntien lisäsijoituksia. Lisäksi yhtiön tulee varautua jätelain mukaisiin kaatopaikan sulkemis- ja jälkihoitovelvoitteisiin. Napapiirin Residuum Oy pääasiallinen tulorahoitus koostuu jätteiden vastaanottomaksuista ja jätehuollon perusmaksusta.

Napapiirin Residuum Oy on laatinut uuden strategian vuosille 2020 – 2024. Strategian mukaan jätehuolto keskittyy yhä enemmän kierrätysasemille ja lähivuosina (strategian mukaan vuonna 2022) on tavoitteena lopettaa kustannussyistä oma kaatopaikkatoiminta kokonaisuudessaan.

Kierrätysasemilla vastaanotetaan syntypaikkalajiteltuja ja lajittelemattomia jätteitä, joista syntypaikkalajitellut materiaalit kuljetetaan materiaalihyötykäyttöön tai polttolaitoksille.  Ainoastaan lajittelua tai muuta käsittelyä tarvitsevat jätteet tuodaan kaikki ensin Alakorkaloon kierrätyspuisto Residuumille, jossa niistä lajitellaan ja käsitellään jätelainsäädännön ja jäteasetusten mukaisia kierrätys- tai hyötykäyttömateriaaleja sekä jäljelle jäävä hyötykäyttöön kelpaamaton epäorgaaninen osuus loppusijoitetaan kaatopaikalle. Kaatopaikalle toimitetaan syntypaikkalajiteltuna vain erityisjäte ja Alakorkalossa lajiteltu loppusijoitettava epäorgaaninen jäte.

Materiaalien kerääminen, kuormaaminen ja käsittely lähellä jätteen syntypaikkaa tuo kustannustehokkuutta jätelogistiikkaan. Jätteen pienien kuormien kuljetusmatkat lyhenevät, jolloin jätteen keräyskustannuksissa syntyy säästöä. Jatkokuljetukset keräyspaikasta tehdään suurina täysperävaunukuormina, jolloin pitkienkin kuljetusmatkojen yksikköhinnat kuljetustonnia kohden ovat kustannustehokkaita.

Napapiirin Residuum Oy:n toiminta-alueella siirryttiin polttokelpoisen jätteen energiahyödyntämiseen 1.11.2015. Samassa yhteydessä aloitettiin jätteen lajittelutoiminta. Lajittelutoimintaa on kehitetty alkuperäisestä siten, että lajittelussa hyödynnetään koneellisen lajittelun lisäksi myös materiaalin murskausta ja seulontaa. Siten lajittelun lopputulos on riittävää ja kaatopaikka-asetuksen asettamat määräykset jätteen sekä polttoon menevien materiaalien laaduissa saavutetaan. Polttoon menevän jätteen palakokoa on pienennettävä aikaisempaa tehokkaammin, jotta Oulun ekovoimalaitos voi ottaa vastaan kaiken Residuumille tuodun polttokelpoisen jätteen. Parannustoimenpiteet ovat vaatineet entistä mittavampaa ja aikaisempaa tehokkaampaa kalustoa. Tehokkaamman ja laadukkaan toiminnan aloittaminen 1.11.2019 ja rahoittaminen edellyttävät jätetaksan tarkistamista niiden jätteiden osalta, jotka aiheuttavat jätteen käsittelylle lisäkuluja.

Kaatopaikalle toimitettavien jätteiden määrä on pudonnut merkittävästi. Loppusijoitettavan jätteen vähäisestä määrästä johtuen kustannukset sinne toimitettavaa jäteyksikköä kohden ovat nousseet huomattavasti, minkä johdosta kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen hintaan esitetään korotusta kaatopaikan ylläpitokustannusten kattamiseksi.

Napapiirin Residuum Oy osti Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ltä kierrätysasema Residuumin alueella olevat kaikki NeVe Oy:n omistamat rakennukset. Residuum on hakenut Kierrätysasema Residuumille aluehallintovirastolta uuden ympäristöluvan ja on muuttamassa toimintaa sen luvan mukaiseksi. Kierrätysaseman rakennuksille on tehty muutostöitä (kustannusarvio 1,5 M€) biojätteen vastaanottoterminaalin sekä nestemäisten (rasvan- ja hiekanerotuskaivojäte) jätteiden käsittelyä ja siirtokuormausta varten. Tilat valmistuvat alkuvuodesta 2020. Yhtiö on kilpailuttanut julkisella hankintakanavalla biojätteen ja muodostuneiden rasvojen hyödyntämisen. Kilpailun voitti kokonaistaloudellisesti edullisimpana Gasum Oy ja kuljetukset biokaasutukseen Ouluun aloitetaan 1.3.2020. Uusi toiminnan muutos edellyttää biojätteen vastaanoton siirtämistä Kuusiselästä Alakorkaloon ja vastaanottotaksan korottamista. Biojätteen uusi vastaanottotaksa on 130 € (ALV 0%) biojätetonnilta.

Nykyinen voimassaoleva polttokelpoisen jätteen vastaanoton taksa on vuodelta 2015. Siitä ajankohdasta lukien polttokelpoisen jätteen kuljetushinnat ovat nousseet indeksitarkistusten myötä + 4,97 % ja Oulun ekovoimalaitoksen vastaanottohinnan indeksitarkitukset ovat olleet yhteensä + 5,0 %. Esityksen mukainen taksantarkistus on 6 %, jolloin esitetyn taksan mukainen vastaanottohinta Alakorkalossa on 142,00 € (ALV 0%) polttokelpoiselta syntypaikkalajitellulta jätetonnilta.

Jätelain 33 §:n mukaisen toissijaisen vastuun jätteiden osalta taksan hintaliitettä sovelletaan kymmenellä (10 %) prosentilla korotettuna. Korotus johtuu asianomaisten jätteiden 1.1.2020 voimaantulevan lakimuutoksen aiheuttaman erityisen tilastoinnin, kuljetusten seurannan ja asiakkaiden opastuksen aiheuttamasta lisätyöstä.

Jäteastiakohtaisia hintoja ns. kunnan kilpailuttamilla alueilla (Ranua ja Rovaniemi) ei tässä yhteydessä muuteta, koska kuljetukset näiltä osin kilpailutetaan uudelleen syksyllä 2020, jonka yhteydessä näitä taksoja tarkistetaan.

Napapiirin Residuum Oy:n hallitus edellä esitetyistä syistä johtuen 5.12.2019 päättänyt esittää Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostolle, että jätemaksutaksan hintaliite hyväksytään liitteen mukaisena ja että se tulee voimaan 1.3.2020 alkaen. Samassa yhteydessä päätetään asumisessa syntyvän biojätteen vastaanottopaikan siirrosta Rovaniemellä Kuusiselän kaatopaikalta Alakorkaloon Kierrätyspuisto Residuumille, Ranualla vastaanottopaikka on Kierrätysasema Ranua ja Pellossa Kierrätysasema Pello.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto hyväksyy jätemaksutaksan hintaliitteen mukaisena ja päättää, että se tulee voimaan 1.3.2020 alkaen. Biojätteen vastaanottopaikka Rovaniemellä siirretään Alakorkaloon Kierrätyspuisto Residuumille.