Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 16.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Jätehuoltotaksan hintaliitteen muutokset

ROIDno-2019-3831

Valmistelija

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Napapiirin Residuum Oy:n ydintehtävä on tuottaa omistajakuntien (Rovaniemi, Ranua ja Pello) yhtiölle siirtämiä lakisääteisiä jätehuollon palvelutehtäviä:
- jätteen vastaanoton ja kuljetusten järjestäminen
- jätteen kierrätyksen, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn järjestäminen
- jäteneuvonta, valistus ja tiedotus
- jätehuoltopalvelujen hallinnolliset tehtävät ja rahaliikenne

Omistajapoliittiset linjaukset
• Palvelutehtävät tuotetaan kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti omistajakuntien alueella.
• Palvelutehtävien kehittämisessä huomioidaan ympäristönäkökohdat ja kiertotalouden tavoitteet.
• Yhtiö tekee tilikausittain positiivisen toiminnallisen tuloksen. Positiivinen toiminnallinen tulos ja markkinaehtoinen osuus on pidettävä enintään hankinta- ja kilpailulainsäädännön edellyttämällä tasolla.
• Omistus tukee Rovaniemen kaupunkistrategian toimivan yhdyskuntarakenteen ja viihtyisän elinympäristön tavoitteita.
• Omistuksen merkitys on suuri jätehuollon palvelutuotannon järjestämisen ja kiertotalouden sekä ympäristötietoisuuden kehittämisen välineenä.
• Toistaiseksi yhtiön tehtävä ei ole tuottaa omistajille tuloutettavaa voittoa.

Napapiirin Residuum Oy:n toiminta-ajatuksena ovat jätehuoltopalvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Yhtiö ylläpitää kaatopaikkaa Kuusiselässä ja omistajakunnissa kierrätysasemia sekä huolehtii jätteen kierrätyksestä, hyötykäytöstä, loppusijoituksesta ja vaarallisten jätteiden jätehuollosta toimialueellaan jätelain sekä sopimusten mukaisesti. Tavoitteena on jätehuoltopalvelujen tuottaminen tasapuolisesti omistajakuntien alueella, hyötykäytön ja ympäristötietoisuuden lisääminen sekä jätehuoltopalvelujen kehittäminen alueelliset tarpeet huomioiden. Napapiirin Residuum Oy:n omalla tulorahoituksella katetaan käyttö ja pääomamenot, toiminnan kehittäminen ja jätelautakunnan toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettaman tavoitteen mukaan Napapiirin Residuum Oy:n on tehtävä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos ilman omistajakuntien lisäsijoituksia. Lisäksi yhtiön tulee varautua jätelain mukaisiin kaatopaikan sulkemis- ja jälkihoitovelvoitteisiin. Napapiirin Residuum Oy pääasiallinen tulorahoitus koostuu jätteiden vastaanottomaksuista ja jätehuollon perusmaksusta.

Napapiirin Residuum Oy on laatinut uuden strategian vuosille 2020 – 2024. Strategian mukaan jätehuolto keskittyy yhä enemmän kierrätysasemille ja lähivuosina (strategian mukaan vuonna 2022) on tavoitteena lopettaa kustannussyistä oma kaatopaikkatoiminta kokonaisuudessaan.

Kierrätysasemilla vastaanotetaan syntypaikkalajiteltuja ja lajittelemattomia jätteitä, joista syntypaikkalajitellut materiaalit kuljetetaan materiaalihyötykäyttöön tai polttolaitoksille.  Ainoastaan lajittelua tai muuta käsittelyä tarvitsevat jätteet tuodaan kaikki ensin Alakorkaloon kierrätyspuisto Residuumille, jossa niistä lajitellaan ja käsitellään jätelainsäädännön ja jäteasetusten mukaisia kierrätys- tai hyötykäyttömateriaaleja sekä jäljelle jäävä hyötykäyttöön kelpaamaton epäorgaaninen osuus loppusijoitetaan kaatopaikalle. Kaatopaikalle toimitetaan syntypaikkalajiteltuna vain erityisjäte ja Alakorkalossa lajiteltu loppusijoitettava epäorgaaninen jäte.

Materiaalien kerääminen, kuormaaminen ja käsittely lähellä jätteen syntypaikkaa tuo kustannustehokkuutta jätelogistiikkaan. Jätteen pienien kuormien kuljetusmatkat lyhenevät, jolloin jätteen keräyskustannuksissa syntyy säästöä. Jatkokuljetukset keräyspaikasta tehdään suurina täysperävaunukuormina, jolloin pitkienkin kuljetusmatkojen yksikköhinnat kuljetustonnia kohden ovat kustannustehokkaita.

Napapiirin Residuum Oy:n toiminta-alueella siirryttiin polttokelpoisen jätteen energiahyödyntämiseen 1.11.2015. Samassa yhteydessä aloitettiin jätteen lajittelutoiminta. Lajittelutoimintaa on kehitetty alkuperäisestä siten, että lajittelussa hyödynnetään koneellisen lajittelun lisäksi myös materiaalin murskausta ja seulontaa. Siten lajittelun lopputulos on riittävää ja kaatopaikka-asetuksen asettamat määräykset jätteen sekä polttoon menevien materiaalien laaduissa saavutetaan. Polttoon menevän jätteen palakokoa on pienennettävä aikaisempaa tehokkaammin, jotta Oulun ekovoimalaitos voi ottaa vastaan kaiken Residuumille tuodun polttokelpoisen jätteen. Parannustoimenpiteet ovat vaatineet entistä mittavampaa ja aikaisempaa tehokkaampaa kalustoa. Tehokkaamman ja laadukkaan toiminnan aloittaminen 1.11.2019 ja rahoittaminen edellyttävät jätetaksan tarkistamista niiden jätteiden osalta, jotka aiheuttavat jätteen käsittelylle lisäkuluja.

Kaatopaikalle toimitettavien jätteiden määrä on pudonnut merkittävästi. Loppusijoitettavan jätteen vähäisestä määrästä johtuen kustannukset sinne toimitettavaa jäteyksikköä kohden ovat nousseet huomattavasti, minkä johdosta kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen hintaan esitetään korotusta kaatopaikan ylläpitokustannusten kattamiseksi.

Napapiirin Residuum Oy osti Napapiirin Energia ja Vesi Oy:ltä kierrätysasema Residuumin alueella olevat kaikki NeVe Oy:n omistamat rakennukset. Residuum on hakenut Kierrätysasema Residuumille aluehallintovirastolta uuden ympäristöluvan ja on muuttamassa toimintaa sen luvan mukaiseksi. Kierrätysaseman rakennuksille on tehty muutostöitä (kustannusarvio 1,5 M€) biojätteen vastaanottoterminaalin sekä nestemäisten (rasvan- ja hiekanerotuskaivojäte) jätteiden käsittelyä ja siirtokuormausta varten. Tilat valmistuvat alkuvuodesta 2020. Yhtiö on kilpailuttanut julkisella hankintakanavalla biojätteen ja muodostuneiden rasvojen hyödyntämisen. Kilpailun voitti kokonaistaloudellisesti edullisimpana Gasum Oy ja kuljetukset biokaasutukseen Ouluun aloitetaan 1.3.2020. Uusi toiminnan muutos edellyttää biojätteen vastaanoton siirtämistä Kuusiselästä Alakorkaloon ja vastaanottotaksan korottamista. Biojätteen uusi vastaanottotaksa on 130 € (ALV 0%) biojätetonnilta.

Nykyinen voimassaoleva polttokelpoisen jätteen vastaanoton taksa on vuodelta 2015. Siitä ajankohdasta lukien polttokelpoisen jätteen kuljetushinnat ovat nousseet indeksitarkistusten myötä + 4,97 % ja Oulun ekovoimalaitoksen vastaanottohinnan indeksitarkitukset ovat olleet yhteensä + 5,0 %. Esityksen mukainen taksantarkistus on 6 %, jolloin esitetyn taksan mukainen vastaanottohinta Alakorkalossa on 142,00 € (ALV 0%) polttokelpoiselta syntypaikkalajitellulta jätetonnilta.

Jätelain 33 §:n mukaisen toissijaisen vastuun jätteiden osalta taksan hintaliitettä sovelletaan kymmenellä (10 %) prosentilla korotettuna. Korotus johtuu asianomaisten jätteiden 1.1.2020 voimaantulevan lakimuutoksen aiheuttaman erityisen tilastoinnin, kuljetusten seurannan ja asiakkaiden opastuksen aiheuttamasta lisätyöstä.

Jäteastiakohtaisia hintoja ns. kunnan kilpailuttamilla alueilla (Ranua ja Rovaniemi) ei tässä yhteydessä muuteta, koska kuljetukset näiltä osin kilpailutetaan uudelleen syksyllä 2020, jonka yhteydessä näitä taksoja tarkistetaan.

Napapiirin Residuum Oy:n hallitus edellä esitetyistä syistä johtuen 5.12.2019 päättänyt esittää Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostolle, että jätemaksutaksan hintaliite hyväksytään liitteen mukaisena ja että se tulee voimaan 1.3.2020 alkaen. Samassa yhteydessä päätetään asumisessa syntyvän biojätteen vastaanottopaikan siirrosta Rovaniemellä Kuusiselän kaatopaikalta Alakorkaloon Kierrätyspuisto Residuumille, Ranualla vastaanottopaikka on Kierrätysasema Ranua ja Pellossa Kierrätysasema Pello.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto hyväksyy jätemaksutaksan hintaliitteen mukaisena ja päättää, että se tulee voimaan 1.3.2020 alkaen. Biojätteen vastaanottopaikka Rovaniemellä siirretään Alakorkaloon Kierrätyspuisto Residuumille.

Päätös

Jätehuoltojaosto kuuli aluksi Napapiirin Residuum Oy:n toimitusjohtaja Juha Torvista. Torvinen poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

 

Mikko Lempiäinen esitti Aarne Jänkälän ja Anna-Maria Alaluusuan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.
Perustelut: Residuum Oy:n hallituksen tulee tarkistaa uudestaan eri jätteiden jätetaksat. Esitetyllä jätetaksauudistuksella ei kannusteta kotitalouksia kierrättämään biojätteitä ja toimimaan kiertotalouden edelläkävijäkuntana. Biojätteen hinnan korotus on liian lähellä polttokelpoisen jätteen hintaa.
Laskemalla esitettyä biojätteen hintakorotusta kannustaisimme kuntalaisia kierrättämään, vastaavasti polttokelpoisen jätteen hintaa korottamalla. Perustuen jo ilmansaasteisiin ja ympäristötekoon myös syntypaikkalajittelematon yhdyskunta- ja rakennusjätteen hintakorotus voisi olla enemmän kuin 6,4 % perustuen jätteenlajittelun työmäärään.
 

Jaakko Portti esitti Esa Mäen ja Rauno Kelahaaran kannattamana, että jätehuoltotaksan hintaliitteen muutos päätetään kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti tässä kokouksessa.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys joten asiasta on äänestettävä. Jätehuoltojaosto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi nimenhuuto-äänestyksen, jonka mukaan ne, jotka ovat kaupungininsinöörin pohjaesityksen kannalla vastaavat Jaa ja ne, jotka ovat Mikko Lempiäisen muutosesityksen kannalla, vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa -ääntä (Portti, Mäki, Kelahaara) ja kolme (3) Ei -ääntä (Jänkälä, Lempiäinen, Alaluusua).

Puheenjohtaja totesi, että puheenjohtajan äänen ratkaistessa Mikko Lempiäisen palautusesitys on tullut jätehuoltojaoston päätökseksi.

 

Jaakko Portti, Esa Mäki ja Rauno Kelahaara jättivät eriävän mielipiteen: Palautuksen perustelut eivät ole jätelain mukaisia.

Esittelijä kaupungininsinööri Olli Peuraniemi jätti eriävän mielipiteen.

 

Asian käsittelyn aikana jätehuoltojaosto piti tauot klo 15.05 - 15.09 ja 15.15 - 15.30.

 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUSOHJE

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                                
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2841
Puhelinnumero: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valituksen maksu / oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30