Jätkänkynttilä silta

Jätehuoltojaosto, kokous 16.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Anna-Maria Alaluusua ja varalle Jaakko Portti.

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Anna-Maria Alaluusuan sekä varalle Jaakko Portin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.