Jätehuoltojaosto, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee tiedoksi kaupungininsinöörin katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Esittelijä antoi selvityksen tutkitapyynnöstä. Jätehuoltojaosto totesi yksimielisesti, että tutkitapyynnössä esitetyt seikat eivät vaikuta esittelijän esteellisyyteen asiassa 12 / Jätehuoltoviranomaisen päätös jätteenkuljetusjärjestelmästä. Muita ajankohtaisia asioita ei ollut.

Kaupunginlakimies Ville Vitikka poistui tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 14.59.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi