Jätehuoltojaosto, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Jätehuotojaosto totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginlakimies Ville Vitikka saapui asian käsittelyn tässä vaiheessa klo 14.06.

Jätehuoltojaosto kuuli pöytäkirjan tarkastuksen osalta kaupunginlakimies Ville Vitikkaa.

Puheenjohtaja Aarne Jänkälä esitti, että työjärjestys hyväksytään siten, että lisätään uusi pykälä Edellisen kokouksen 2.4.2019 pöytäkirjan tarkastaminen. Puheenjohtaja totesi, että Aarne Jänkälän esitys raukesi kannattamattomana.

Jätehuoltojaosto hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi