Jätehuoltojaosto, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Jaakko Portti ja varalle Vahur Lihtkivi.

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi Vahur Lihtkiven ja Hanna Leskisen sekä varalle Päivi Alaojan ja Jaakko Portin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi