Jätehuoltojaosto, kokous 4.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 604 antanut ohjeet viranhaltijapäätösten tekemisestä ja ilmoittamisesta toimielimille.

Kaupungininsinööri
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Jätehuoltoasiantuntijan määräaikaisen toimen täyttäminen, 07.01.2019
Muu päätös:
§ 47 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennys/astiavuokra, yhteiskeräyspisteen käyttömaksu sekä perusmaksu 1.1-31.12.2018, 18.12.2018
§ 4   Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteiden käyttömaksu 1.9.-31.12.2018, 14.01.2019
§ 18 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen, Ranuan ja Pellon vakituisten asuntojen perusmaksu ajalla 1.1.2019 - 31.12.2019, 25.3.2019
§ 26 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan kiinteistöjen jäteastian tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteiden käyttömaksu 1.1. - 30.4.2019, 13.5.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi
  • Aarne Jänkälä, aarne.jankala@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto merkitsee edellä olevat kaupungininsinöörin viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että jätehuoltojaosto ei käytä otto-oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Jätehuoltojaosto toteaa, että päätökset ovat pidetty yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi