Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Eroaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän toimielimestä / Rantala ja Joensuu

ROIDno-2017-2431

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Anja Joensuu pyytää 19.1.2020 saapuneella kirjeellä eroa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän REDU:n tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Sakke Rantala pyytää 26.1.2020 saapuneella kirjeellä eroa Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä alkaen 1.3.2020 muuttuneen elämäntilanteen vuoksi.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista.

Hallituksen valinnasta päättää kuntayhtymän yhtymäkokous. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä mm. kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä päättävä yhtymäkokous pidetään viimeistään 30.6. mennessä ja syksyllä mm. talousarviosta ja -suunnitelmasta päättävä yhtymäkokous viimeistään 31.12. mennessä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtymäkokouksia. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.

Kaupunginhallitus on 12.6.2017, § 311, 29.1.2018 § 25, 26.3.2018 § 115 ja 16.12.2019 § 498 nimennyt seuraavat henkilöt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukseen:

 • Pj. Sakke Rantala (henkilökohtainen varajäsen Pekka Lehto)
 • Jäsen Mari Jolanki (henkilökohtainen varajäsen Seija Karvo)
 • Jäsen Maarit Airaksinen (henkilökohtainen varajäsen Heikki Poranen)
 • Jäsen Reino Rissanen (henkilökohtainen varajäsen Timo Lappalainen)
 • Jäsen Kate Suopajärvi (henkilökohtainen varajäsen Ameli Piippola)
 • Jäsen Veera Kuure (henkilökohtainen varajäsen Saara Hartzell )
 • Varajäsen Kalervo Björkbacka (Esa Kankaan henkilökohtainen varajäsen)

Anja Joensuu on toiminut Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnassa Vesa Haapalan henkilökohtaisena varajäsenenä.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on 6.2.2020 päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen 28.2.2020 klo 12 käsittelemään hallituksen puheenjohtajan ja tarkastuslautakunnan varahenkilön valintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle varahenkilön.

Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajalle, että yhtymäkokous 

 • myöntää Anja Joensuulle eron Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä sekä
 • myöntää Sakke Rantalalle eron Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen uuden jäsenen valinnasta koulutuskuntayhtymä hallituksen puheenjohtajaksi sekä tarkastuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Sanna Karhu esitti, että kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan, että koulutuskuntayhtymän

 • hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Vesa Haapala,
 • tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Ari Karvo ja
 • tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävään valitaan Merja Mäntyniemi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti valita yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven.

Tiedoksi

Ao. henkilöt, luottamushenkilörekisteri, Sarastia Oy, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat