Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Eroaminen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Joensuu

ROIDno-2018-196

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Anja Joensuu pyytää 19.1.2020 kirjaamoon lähettämällään kirjeellä eroa kaupunginvaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Anja Joensuulle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 17.2.2020 alkaen,
  • toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Merja Mäntyniemi nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 17.2.2020 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
  • toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin ja
  • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 17.2.2020 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat