Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Oikaisuvaatimukset liikelaitoksen johtokunnan päätöksestä 29.11.2019 § 104, suunnitteluasiantuntijan toimen lakkauttaminen ja tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätöksestä 29.11.2019 § 86, suunnitteluasiantuntijan työsuhteen irtisanominen

ROIDno-2019-3624

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 29.11.2019 § 105 lakkauttaa 1.1.2020 alkaen suunnitteluasiantuntijan toimen, perustuen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksymiin vuoden 2020 talousarvioon ja organisaatiouudistukseen. Edelleen tilaliikelaitoksen johtaja on viranhaltijapäätöksellään 29.11.2019 § 86 irtisanonut suunnitteluasiantuntija Sirpa Lithoviuksen työsuhteen päättymään kahden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomispäätöksen perusteena on tarjolla olevan työn väheneminen olennaisesti ja pysyvästi suunnitteluasiantuntijan tehtävän lakatessa. Työnantajalle ei ole ollut myöskään tarjota muuta työtä tai mahdollisuutta kouluttaa henkilöä muihin tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona.

Sirpa Lithovius on tehnyt päätöksistä oikaisuvaatimukset, joissa vaaditaan päätösten kumoamista. Lithoviuksella on valitusoikeus asianosaisuuden perusteella ja oikaisuvaatimukset ovat saapuneet oikaisuvaatimusajan kuluessa, joten oikaisuvaatimukset on tutkittava.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös.

Oikaisuvaatimusten tekijän perustelut vaatimuksilleen ovat tiivistetysti seuraavat:

Liikelaitoksen johtokunnan päätös 29.11.2019 § 104

Tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätös 29.11.2019 § 86

Vaatimukset: Päätökset tulee kumota.

Perusteet

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Yt-neuvotteluissa ei ole keskusteltu asiantuntijatehtävien kuten suunnitteluasiantuntijan tehtävien vähenemisestä.

 

Kaupunginvaltuustolle esitetyssä talousarviossa ei ole eritelty palkkamäärärahoja virkojen tai toimien mukaan. Toimen lakkauttamisella ei voida saavuttaa todellisia säästöjä.

Suunnitteluasiantuntijan tehtävää ei ole tarkoituksenmukaista ulkoistaa.

 

Tilaliikelaitoksen muulla henkilökunnalla ei ole tarvittavia resursseja hoitaa suunnitteluasiantuntijan tehtäviä.

 

Päätös suunnitteluasiantuntijan toimen lakkauttamisesta tehtiin vailla todellisia perusteita.

 

Suunnitteluasiantuntijan toimen lakkauttamispäätöstä ei toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle henkilökohtaisesti.


 

Tilaliikelaitoksen henkilöstövähennyksiä on käsitelty yt-neuvotteluissa.
 

Suunnitteluasiantuntijan palkkamäärärahoja ei ole varattu vuoden 2020 talousarvioon. Toimen lakkauttamisella saavutetaan suunniteltu säästö. 

Suunnitteluasiantuntijan tehtävät on uudelleenorganisoitu.

 

Toimi on lakkautettu oikaisuvaatimuksen kohteena olevissa päätöksissä ja yt-neuvotteluissa käsitellyillä perusteilla.

 

Tehty oikaisuvaatimus on otettu käsiteltäväksi, joten oikaisuvaatimuksen tekijälle ei ole syntynyt oikeudenmenetyksiä siitä, että päätöstä ei ole lähetetty hänelle erityistiedoksiantona.

 

Yhteenveto: Lithoviuksen oikaisuvaatimukset tulee hylätä perusteettomana.

Kummankin oikaisuvaatimuksen osalta voidaan lisäksi todeta, että Tilaliikelaitoksen organisaatioon ja tehtäviin suunnitellut muutokset, jotka perustuivat uudelleenorganisointi-, talouden tasapainottamis- ja ulkoistussuunnitelmiin, on käsitelty neuvotteluissa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Tämä käy ilmi  mm. 16.9.2019 käydyn yt-neuvottelun pöytäkirjasta, missä työnantaja on nimenomaan tuonut esille, että 3 HTV:n vähennystarve liittyy organisaatiouudistus- ja ulkoistussuunnitelmiin, ei pelkästään suunniteltuun hallinto- ja tukipalveluiden keskittämiseen. Saman pöytäkirjan toisessa kohdassa on lisäksi mainittu, että vähentämissuunnitelmia harkitaan, vaikka ulkoistus ei toteutuisi. Myös suunnitteluasiantuntijan tehtävä on kuulunut neuvotteluesityksessä ja -materiaalissa määritellyn johto-, hallinto-, esimies- ja tukipalvelutehtävien piiriin, koska tehtävä on luonteeltaan tukipalvelua kaupungin koko organisaation ja tilapalvelukeskuksen muille tehtäville ja asiasta on neuvoteltu.  Näin ollen myöskin henkilöstövaikutusten myöhempi kohdentuminen tehtävään on ollut mahdollista yhteistoimintamenettelyssä käsitellyn suunnitelman perusteella.

Koska asiasta on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, työnantajalla ei ole erikseen velvollisuutta noudattaa työsopimuslain 9 luvun 3 §:n mukaista selvitysvelvollisuutta. Tämä käy ilmi em. lainkohdan 3. momentista, jonka mukaan: ”Jos työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitysvelvollisuutta.” Rovaniemen kaupunki on kuitenkin tarjonnut mahdollisuuden käydä työsuhteen irtisanomiseen liittyvät asiat ja mahdolliset vaihtoehdot irtisanomiselle esimiehen kanssa läpi mutta Lithovius ei ole osallistunut tapaamiseen poissaolosta johtuen.

Yhteenveto

Oikaisuvaatimukset tulee hylätä edellä todetuilla perusteilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä Lithoviuksen oikaisuvaatimukset esittelytekstissä todetuilla perusteilla.

Päätös

Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Maarit Simoska

Tiedoksi

Lithovius

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat