Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Oikaisuvaatimukset liikelaitoksen johtokunnan päätöksestä 29.11.2019 § 105, sähköteknisen asiantuntijan toimen lakkauttaminen ja tilaliikelaitoksen johtajan viranhaltijapäätöksestä 29.11.2019 § 83, sähköteknisen asiantuntijan työsuhteen irtisanominen

ROIDno-2019-3623

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessaan 29.11.2019 § 105 lakkauttaa 1.1.2020 alkaen sähköteknisen asiantuntijan toimen, perustuen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksymiin vuoden 2020 talousarvioon ja organisaatiouudistukseen. Edelleen tilaliikelaitoksen johtaja on viranhaltijapäätöksellään 29.11.2019 § 83 irtisanonut sähkötekninen asiantuntija Juha Juujärven työsuhteen päättymään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomispäätöksen perusteena on tarjolla olevan työn väheneminen olennaisesti ja pysyvästi sähköteknisen asiantuntijan tehtävän lakatessa. Työnantajalle ei ole ollut myöskään tarjota muuta työtä tai mahdollisuutta kouluttaa henkilöä muihin tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona.

Juha Juujärvi on tehnyt päätöksistä oikaisuvaatimukset, joissa vaaditaan päätösten oikaisua ja perumista. Juujärvellä on valitusoikeus asianosaisuuden perusteella ja oikaisuvaatimukset ovat saapuneet oikaisuvaatimusajan kuluessa, joten oikaisuvaatimukset on tutkittava.

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteella. Oikaisuvaatimus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä. Jos oikaisuvaatimus hyväksytään laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella, alkuperäinen päätös joko kumotaan tai sen tilalle tehdään uusi päätös.

Oikaisuvaatimusten tekijän perustelut vaatimuksilleen ovat tiivistetysti seuraavat:

Liikelaitoksen johtokunnan päätös 29.11.2019 § 105

Vaatimukset: Päätös tulee perua ja oikaista.

Perusteet

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Kaupunginvaltuusto ei ole ottanut kantaa yksittäisten virkojen tai toimien täyttämiseen ja niille varattuihin määrärahoihin. Lakkautettavat toimet on nimetty Tilaliikelaitoksen johtoryhmässä.

 

Tilaliikelaitoksen johtaja ei ole oikea henkilö tekemään esityksiä johtokunnalle lakkautettavista toimista, koska on itsekin irtisanomisuhan alla. Oikea taho olisi uusi tilapalvelukeskuksen johtaja tai tilapalvelupäällikkö.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijällä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa Tilaliikelaitoksen taloudelliseen tilanteeseen.

 

Sähköteknisen asiantuntijan toimi ei kuulu tukipalveluihin. Tehtävään sisältyy sähkötöiden valvontaa, saneerattavien sähkölaitteistojen kartoittamista, viranomaisyhteistyötä ja turvalaitejärjestelmien yhteyshenkilönä toimimista.

 

Kolmen toimen lakkauttamisen säästövaikutus on vain 150 000 euroa, vaikka säästötarve on 500 000 euroa. 

Sähköteknisen asiantuntijan työt eivät vähene uudessa organisoinnissa.

 

Päätöstä oikaisuvaatimusohjeineen ei ole lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle.

Sähköteknisen asiantuntijan palkkamäärärahoja ei ole varattu vuoden 2020 talousarvioon. 
 

Tilaliikelaitoksen johtaja ei ole ollut esteellinen toimimaan asiassa valmistelijana. Sähköteknisen asiantuntijan toimen lakkauttaminen ei ole voinut vaikuttaa hänen omaan asemaansa.
 

Päätettyjen säästö- ja uudelleenorganisointitoimenpiteiden perustana on ollut koko kaupungin taloudellinen tilanne ja tarve organisoida toimintaa uudelleen.

 

Sähköteknisen asiantuntijan toimi oli tukipalvelutehtävä, joka suuntautui tilaliikelaitoksen organisaation ja koko kaupungin organisaation tukemiseen.

 

Vuoden 2020 talousarvion valmistelussa säästöjä on kohdennettu kaikkiin kululajeihin ja henkilöstösäästöt ovat olleet ainoastaan yksi säästöjen kohteena olleista kululajeista.

 

Sähköteknisen asiantuntijan tehtävä lakkasi 1.1.2020. Kyseisten tehtävien ja palvelujen tuottaminen järjestetään uudelleen.

 

Tehty oikaisuvaatimus on otettu käsiteltäväksi, joten oikaisuvaatimuksen tekijälle ei ole syntynyt oikeudenmenetyksiä siitä, että päätöstä ei ole lähetetty hänelle erityistiedoksiantona.

Yhteenveto: Juujärven oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Tilaliikelaitoksen johtajan päätös 29.11.2019 § 83

Vaatimukset: Päätös tulee oikaista siten, että irtisanominen perutaan.

Perusteet

Oikaisuvaatimuksen perusteiden arviointi

Oikaisuvaatimuksen kohdat 1-8 ovat samat kuin liikelaitoksen johtokunnan päätöksessä.

 

Irtisanomisilmoituksessa on todettu, ettei kaupungilla ole tarjota muuta työtä tai mahdollisuutta kouluttaa uusiin tehtäviin.


 

Irtisanominen on pantu täytäntöön 29.11.2019 eli yli kuukausi ennen toimen lakkaamista.


 

Onko tilaliikelaitoksen johtaja syyllistynyt työsyrjintään päättäessään palkan takaisinperinnästä työaikaleimauksiin liittyen? 

Oikaisuvaatimuksen kohtia 1-8 voidaan arvioida vastaavasti kuin liikelaitoksen johtokunnan oikaisuvaatimuksen arvioinnin yhteydessä on tehty.

 

Asian valmistelun yhteydessä tilaliikelaitoksen johtaja on arvioinut mahdollisuudet tarjota muuta työtä tai kouluttaa Juujärvi uusiin tehtäviin. Uudelleensijoitusvelvoite on edelleen voimassa ja huomioidaan, mikäli soveltuvia tehtäviä avautuu.

Koska Juujärven irtisanomisaika ulottuu vuoden vaihteen yli, irtisanominen on voitu panna täytäntöön jo 29.11.2019. Yt-neuvottelut on käyty siitä lähtökohdasta, että yt-neuvottelujen kohteena olevien toimenpiteiden vaikutukset olisivat voimassa 1.1.2020.

Palkan takaisinperinnälle on ollut hyväksyttävä syy. Kaikkia vastaavassa tilanteessa olevia työntekijöitä ja viranhaltijoita kohdellaan samalla tavalla.

Yhteenveto: Juujärven oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Kummankin oikaisuvaatimuksen osalta voidaan lisäksi todeta, että Tilaliikelaitoksen organisaatioon ja tehtäviin suunnitellut muutokset, jotka perustuivat uudelleenorganisointi-, talouden tasapainottamis- ja ulkoistussuunnitelmiin, on käsitelty neuvotteluissa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Tämä käy ilmi  mm. 16.9.2019 käydyn yt-neuvottelun pöytäkirjasta, missä työnantaja on nimenomaan tuonut esille, että 3 HTV:n vähennystarve liittyy organisaatiouudistus- ja ulkoistussuunnitelmiin, ei pelkästään suunniteltuun hallinto- ja tukipalveluiden keskittämiseen. Saman pöytäkirjan toisessa kohdassa on lisäksi mainittu, että vähentämissuunnitelmia harkitaan, vaikka ulkoistus ei toteutuisi. Myös sähköteknisen asiantuntijan tehtävä on kuulunut neuvotteluesityksessä ja -materiaalissa määritellyn johto-, hallinto-, esimies- ja tukipalvelutehtävien piiriin, koska tehtävä on luonteeltaan tukipalvelua kaupungin koko organisaation ja tilapalvelukeskuksen muille tehtäville ja asiasta on neuvoteltu.  Näin ollen myöskin henkilöstövaikutusten myöhempi kohdentuminen tehtävään on ollut mahdollista yhteistoimintamenettelyssä käsitellyn suunnitelman perusteella.

Koska asiasta on käyty yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, työnantajalla ei ole erikseen velvollisuutta noudattaa työsopimuslain 9 luvun 3 §:n mukaista selvitysvelvollisuutta. Tämä käy ilmi em. lainkohdan 3. momentista, jonka mukaan: ”Jos työnantaja on lain säännöksen, sopimuksen tai muun häntä sitovan määräyksen mukaan velvollinen neuvottelemaan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 ja 2 momentissa tarkoitettua selvitysvelvollisuutta.” Rovaniemen kaupunki on kuitenkin tarjonnut mahdollisuuden käydä työsuhteen irtisanomiseen liittyvät asiat ja mahdolliset vaihtoehdot irtisanomiselle esimiehen kanssa läpi ja Juujärven kanssa tämä keskustelu on käyty 29.11.2019.

Yhteenveto

Oikaisuvaatimukset tulee hylätä edellä todetuilla perusteilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä Juujärven oikaisuvaatimukset esittelytekstissä todetuilla perusteilla.

Päätös

Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Maarit Simoska

Tiedoksi

Juujärvi

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat