Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelit 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9029 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu- ja teollisuusraidealueet, Hallitien ympäristö

ROIDno-2019-726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 21.5.2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.10.2009 (134 §) yleiskaavan muutoksen, jolla muutettiin mm. 9. kaupunginosissa yleiskaavaan merkittyjä työpaikka-alueita palvelujen ja hallinnon alueiksi. Toimintojen kehitys alueella oli siirtymässä yhä enemmän perinteisestä varasto- ja teollisuustoiminnasta palvelusektorin toimialoihin. Tämän vuoksi kehitys tulisi huomioida myös alueen asemakaavassa. Kaavoituksen aloitteesta tekninen lautakunta päätti 15.6.2010 (§150) käynnistää asemakaavamuutoksen.

Kaavamuutoksen vireille tulo pidettiin nähtävillä 1.7. – 15.8.2010. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).

Vireille tulon jälkeen kaavamuutosta ei ole viety eteenpäin koska on odotettu mm. 2011 tapahtuneen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen tulkinnan selkeytymistä kaupan kaavoituksen osalta. Myös 2013 kännistyneen Rovaniemen maakuntakaavan muutoksen suuntaviivat kaupan kaavoitukselle tuli selvittää. Lapin Liiton hallitus hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen 28.11.2016. Kaavaehdotuksessa Eteläkeskuksen länsipuoli ja Teollisuuskylä on merkitty vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi (KM 167), johon saa sijoittaa myymälätiloja enintään 150 000 kerrosneliömetriä. Vaikka maakuntakaavaehdotus ei ole vielä lainvoimainen, voidaan katsoa, että suunnittelualueen ja koko Eteläkeskuksen osalta asemakaavoittamisessa voidaan maakuntakaavaehdotusta selvityksineen käyttää selvitysaineistona ja jopa osin ohjaavana.

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos pidettiin 18.3.-5.4.2019 yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviittassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25) sekä kaupungin Internet- sivuilla, Kaavatorilla. Nähtävillä olon aikana jätettiin kaksi mielipidettä ja yksi lausunto (vuorovaikutuslomake).

Valmisteluvaiheen jälkeen kaavakarttaan on tehty osittain tarkennuksia rakennusalan rajauksiin ja littymäkieltoihin. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tonttijako, joten kaavakarttaan on lisätty uudet tontinnumerot. Osalle aluetta on laadittu rakennustapaohjeet (selostuksen liitteenä). 

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos ja tonttijako viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9. kaupunginosan kortteleiden 9011, 9012, 9021, 9022, 9023, 9026 ja 9026 sekä voimansiirto-, virkistys-, katu ja teollisuusraidealueiden asemakaavamuutos ja tonttijako viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat