Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 198 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa kortteli 9024 tontit 4-6, Teollisuustie

ROIDno-2017-1949

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 16.5.2017

Kaupungin omistuksessa olevat 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttit 4-6 on merkitty voimassa olevaan asemakaavaan teollisuus- ja liikerakennusten korttelialueeksi (TL). Kyseinen merkintä ei ole enää ajantasainen eikä vastaa alueen käytön tulevaisuuden odotuksia, jotka ovat enemmän kauppaan suuntautuvaa.
Alue ja ympäristö on muuttumassa yhä enemmän teollisuuspainotteisesta kaupalliseen käyttöön. Viimevuosien liikennejärjestelyiden kehittäminen on parantanut alueen saavutettavuutta.

Kaavoitus esittää, että alueen käyttötarkoituksen muuttamista ryhdyttäisiin tutkimaan asemakaavan muutoksella.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tutkimisen 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonteilla 4-6. Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 14.9.2019

Kaupungin omistamien 9. kaupunginosan korttelin 9024 tontttien 4-6 asemakaavan muutoksessa on tarkoituksena muuttaa nykyinen tonttien käyttötarkoitusmerkintä (teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue, TL) vastaamaan alueen ja ympäristön yritystoiminnan kehittymistä liiketoimintapainotteiseksi. Kaupunki ei enää käytä vanhentuneena pidettävää TL –merkintää uusissa asemakaavoissa tai asemakaavan muutoksissa, vaan alue merkitään joko liike- tai teollisuustoimintapainotteiseksi. Alueen toimijoita ovat Würth, Pohjoisen Auto, Motonet, Etra, Lapin Pultti ja Lumise. Kaupunginhallitus on tarkentanut 28.5.2018 (§ 235 ) alueen luovutusehtoja.

Asemakaavamuutoksen vireille tulo pidettiin yleisesti nähtävillä 16.6.-29.6.2017 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla, Kaavatorilla. Asiasta jätettiin nähtävillä olon aikana kolme mielipidettä (vuorovaikutuslomake).

Asemakaavan muutosluonnoksessa tontti 6 on muutettu liikerakennusten tontiksi (KL). Tonteilla 4 ja 5 rakennusoikeuden määrä ylittää vähittäiskaupan suuryksikölle asetetun rajan (yli 4000 k-m2 , MRL 71 a §), joten tontit on merkitty asemakaavaluonnokseen liikerakennusten alueeksi, jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueen rakennusoikeudet ja kerrosluvut säilyvät ennallaan.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuulemisessa pidettiin voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä muut kaava-asiakirjat yleisesti nähtävillä 29.3.-12.4.2018 palvelpiste Osviitassa ja kaupungin internet- sivuilla, Kaavatorilla. Asiasta jätettiin nähtävillä olon aikana yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).  

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttien 4-6 asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttien 4-6 asemakaavan muutos viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville palvelupiste Osviittaan (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari, Koskikatu 25).

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 29.5.2019

Kaupungin aloitteesta on käynnistetty asemakaavamuutos 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonteilla 4-​6. Alue on kaupungin omistuksessa. Asemakaavan muutoksessa on tarkoituksena muuttaa alueen nykyinen käyttötarkoitusmerkintä teollisuus-​ ja liikerakennusten korttelialue (TL) ajantasalle ja vastaamaan alueen ja ympäristön yritystoiminnan kehittymistä liiketoimintapainotteiseksi. Kaupunginhallitus on vahvistanut 28.5.2018 (§ 235 ) alueen maanhinnoittelun/luovutusehdot.

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti 6 on muutettu liikerakennusten tontiksi (KL). Tonteilla 4 ja 5 rakennusoikeuden määrä ylittää vähittäiskaupan suuryksikölle asetetun rajan (yli 4000 k-​m2 ,​ MRL 71 a §),​ joten tontit on merkitty asemakaavaluonnokseen liikerakennusten alueeksi,​ jonne saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Alueen rakennusoikeudet ja kerrosluvut säilyvät ennallaan.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 18.4.-​17.5.2019 palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-​ sivuilla,​ Kaavatorilla. Asiasta jätettiin nähtävillä olon aikana yksi muistutus (vuorovaikutuslomake).
Ennen nähtävillä pitoa kaavakarttaa korjattiin liittymäkieltojen osalta Teollisuustien yleissuunnitelman mukaiseksi.

Nähtävillä pidon jälkeen kaavakarttaan on tehty vähäisiä teknisluontoisia korjauksia, jotka eivät vaadi uutta nähtävillä pitoa. 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 9. kaupunginosan korttelin 9024 tonttien 4-6 asemakaavamuutoksen hyväksymistä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat