Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Luoma

ROIDno-2017-1834

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Sanna Luoma on 3.6.2019 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä tultuaan valituksi kaupunginhallituksen varajäseneksi.

Toimikausi

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnat asetetaan valtuuston toimikaudeksi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tarkastuslautakunnan tehtävät jatkuvat siihen saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastuskertomus on käsitelty valtuustossa. Vanhan tarkastuslautakunnan toimikauden jatkumisesta huolimatta uusi tarkastuslautakunta valitaan muiden lautakuntien tavoin valtuuston kesäkuun kokouksessa. Uudelle tarkastuslautakunnalle kuuluvat vaalivuoteen kohdistuvat asiat.

Jäsenten ja varajäsenten kelpoisuus

Kuntalain 121 §:n mukaan lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

  1. kunnanhallituksen jäsen
  2. pormestari ja apulaispormestari
  3. henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen
  4. henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
  5. henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Hallintosäännön 10 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä, joista valtuusto valistee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tarkastuslautakunnan jäsenten tulee olle valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohatinen varajäsen. Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu.

Tasa-arvolain vaatimus

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja naista.

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 67 ja 17.12.2018 § 121 nimennyt tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017-​ 31.5.2021 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
Pj Jaakko Huttunen Vesa Puuronen Vas.
Vpj Mari Jolanki Marjatta Koivuranta Keskusta
j Sanna Luoma Rosa Vetri Kokoomus
j Petri Keihäskoski Heikki Poranen Kokoomus
j Eemeli Kajula Antti Väänänen SDP
j Matti Pöykkö Pekka Mäkelä Keskusta
j Anna Suomalainen Emma Kähkönen Vihreät

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittä kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Sanna Luomalle eron 17.6.2019 lukien tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä,
  • valitsee tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi