Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä ja vaikuttamistoimielimissä

ROIDno-2017-2448

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää lautakuntiin edustajansa ja heille varaedustajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajat määrätään kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä. Edustajaksi voidaan myös määrätä kaupunginjohtaja tai muu viranhaltija. Tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan ja lautakuntien jaostoihin ei nimetä edustajaa.

Vaikuttamistoimielimistä säädetään kuntalain 26 - 28 pykälissä. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Kaupunginhallitus on 14.8.2017 nimennyt vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimikaudelle 8 / 2017 - 5 / 2021. Nuorisovaltuusto kaudelle 2019-2020 on valittu 13.12.2018. Vaikuttamistoimielinten toimintasääntöjen mukaisesti kaupunginhallitus nimeää edustajansa myös vaikutatmistoimielimiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättä nimetä seuraaviin lautakuntiin, johtokuntaan ja vaikuttamistoimielimiin edustajansa ja heille varaedustajat:

 • tekninen lautakunta
 • ympäristölautakunta
 • perusturvalautakunta
 • koulutuslautakunta
 • vapaa-ajanlautakunta
 • liikelaitoksen johtokunta
 • Yläkemijoen aluelautakunta
 • Sodankyläntien aluelautakunta
 • Yläounasjoen aluelautakunta
 • Alaounasjoen aluelautakunta
 • Alakemijoen aluelautakunta
 • Ranuantien aluelautakunta
 • nuorisovaltuusto
 • vanhusneuvosto
 • vammaisneuvosto

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajat ja varaedustajat lautakuntiin, liikelaitoksen johtokuntaan ja vaikuttamistoimielimiin seuraavasti:

 • tekninen lautakunta: Anja Joensuu, varaedustaja Sanna Karhu
 • ympäristölautakunta: Päivi Alaoja, varaedustaja Matti Henttunen
 • perusturvalautakunta: Esko-Juhani Tennilä, varaedustaja Kalervo Björkbacka
 • koulutuslautakunta: Juhani Juuruspolvi, varaedustaja Petteri Pohja
 • vapaa-ajanlautakunta: Sanna Karhu, varaedustaja Anja Joensuu
 • liikelaitoksen johtokunta: Harri Rapo, varaedustaja Maria-Riitta Mällinen
 • Yläkemijoen aluelautakunta: Matti Henttunen, varaedustaja Juhani Juuruspolvi
 • Sodankyläntien aluelautakunta: Esko-Juhani Tennilä, varaedustaja Kalervo Björkbacka
 • Yläounasjoen aluelautakunta: Hannu Ovaskainen, varaedustaja Anja Joensuu
 • Alaounasjoen aluelautakunta: Anja Joensuu, varaedustaja Hannu Ovaskainen
 • Alakemijoen aluelautakunta: Maria-Riitta Mällinen, varaedustaja Harri Rapo
 • Ranuantien aluelautakunta: Kalervo Björkbacka, varaedustaja Esko-Juhani Tennilä
 • Vanhusneuvosto: Päivi Alaoja varaedustaja Hilpi Ahola
 • Vammaisneuvosto: Maarit Simoska, varaedustaja Matti Henttusen.
 • Nuorisovaltuusto: Reino Rissanen, varaedustaja Esko-Juhani Tennilä

Tiedoksi

Ao. toimielimet, vaikuttamistoimielimet ja ao. henkilöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat