Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Kaupungintalon tarveselvitys 2019

ROIDno-2019-1077

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Latvala, Tilaliikelaitoksen johtaja, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungintalon uusi tarveselvitys kaupungintalosta on valmistunut. Ensimmäinen versio tarveselvityksestä hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 9.10.2017. Uuden tarveselvitystyön tavoitteena on ollut tutkia, mitä korjaustarpeita kaupungintalossa on ja miten kaupungintalon tiloja voitaisiin jatkossa käyttää tehokkaammin. Tarveselvitystyön lähtökohtana on ollut rakennuksen käyttö konsernitalona, jonka toimisto- ja kokoustilat sekä rakennuksen arkkitehtonisesti arvokkaat yleisö- ja edustustilat mahdollistavat myös kaupungin konsernin ulkopuolisten tahojen sijoittumisen rakennukseen. Kaupungintalo on tyhjentymässä henkilökunnasta vaiheittain syksyyn 2019 mennessä sisäilmaongelmien vuoksi. Tämän hetken arvion mukaan ulkopuolisille maksettavat vuokrakustannukset ovat yhteensä noin 1,5 miljoonaa vuodessa väistön ajalla.

Tarveselvityksestä käy ilmi, että kaupungintalo on tehtyjen kuntotutkimusten mukaan pääpiirteittäin hyvässä kunnossa eikä rakenteissa ole havaittu vaurioita, jotka vaatisivat laajamittaisia rakenteellisia korjaustöitä. Tutkimustulosten mukaan mineraalivillakuidut ovat todennäköinen syy sisäilmaongelmiin. Korjaustarpeet kohdistuvatkin tämän hetken tutkimusten perusteella pääosin ilmanvaihtolaitteistojen uusimiseen, kuitulähteiden poistamiseen, ulkovaipan tiiviyden parantamiseen sekä paikallisten mikrobi- ja kosteusvaurioiden perusteellisempaan korjaukseen. Sisäilmaan ja ilmanlaatuun vaikuttavien seikkojen tutkimukset ovat kuitenkin vielä osittain kesken. Tarkentavat tutkimukset tehdään sen jälkeen, kun kaupungintalo on kokonaan tyhjä.

Tilojen teknisen kunnon perusteella laajamittaiseen peruskorjaukseen ja materiaalien uusimiseen ei pääsääntöisesti ole tarvetta. Rakennuksen sisätilat ovat säilyneet tekniseltä kunnoltaan ikäänsä nähden varsin hyvin huolellisen hoidon ja ylläpidon ansioista. Tarveselvityksen mukaan kaupungintalon korjaushankkeen taloudellisten ja rakennussuojelullisten tavoitteiden kannalta rakennus säilytetään pääosin nykyisen kaltaisessa käytössä toimisto- ja hallintorakennuksena. Selvityksessä esitetään kaupungintalon nykyisen tilankäytön tehostamista sekä toimistotilojen käyttäjämäärän lisäämistä noin 100 hengellä. Tilankäytön tehostamisen lisäksi kaupungintalon 1. kerroksen osalta tavoitellaan nykyistä aktiivisempaa ja avoimempaa käyttöä ja laajempaa käyttäjäkuntaa.

Selvityksessä esitetään, että kaupungintalon tilat jaetaan julkisiin, puolijulkisiin ja yksityisiin vyöhykkeisiin siten, että rakennus toimii optimaalisella tavalla sekä kaupunkilaisten että työntekijöiden käytössä. Korjauksen yhteydessä on tarkoitus parantaa toimisto- ja kokoustiloja vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Rakennuksen nykyiset käyttäjät ovat kaupungin toimialoja, ja tarveselvityksessä esitetään, että tulevat käyttäjät ovat myös konserniyhtiöitä ja esimerkiksi kansalaisjärjestöjä. 

Kaupungintalon korjaushankeprosessi jatkuu hankesuunnitteluvaiheella, jonka aloittamisesta päättää myöhemmin kaupunginhallitus. Tavoitteena on laatia lopullinen huonetilaohjelma, valita rakennuksen korjaustapa, valmistella suunnitelmat korjausta varten sekä laatia kustannusarvio ja korjausaikataulu. Kaupungintalon korjaus on tarkoitus toteuttaa erillisenä investointina, josta valtuusto päättää myöhemmin erikseen.

Asiantuntijaorganisaatioina tarveselvityksen laatimiseen ovat osallistuneet: Arkkitehti- ja muotoilutoimisto Talli Oy Helsingistä, Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy Rovaniemeltä, WSP Finland Oy Oulusta, Granlund Rovaniemi Oy ja Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy Rovaniemeltä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyy kaupungintalon tarveselvityksen. Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungintalon korjaamisen valmistelua jatketaan tarkentavilla tutkimuksilla ja käynnistämällä hankesuunnitteluvaihe. Kaupunginhallitus päättää hankesuunnitteluvaiheen toteuttajan ja varaa erillisen määrärahan hankesuunnittelua varten. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan lopullinen huonetilaohjelma, valitaan korjaustapa, valmistellaan suunnitelmat korjausta varten sekä laaditaan kustannusarvio ja korjausaikataulu. Korjauksen investoinnista päättää valtuusto myöhemmin.

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen.

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 17.4.2019 § 52 hyväksynyt liitteenä olevan kaupungintalon tarveseltivyksen ja esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnitteluvaiheen käynnistämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungintalon hankesuunnittelu käynnistetään seuraavasti. 

  1. Kaupungintalon hankesuunnittelun ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus
  2. Hankesuunnittelu hankitaan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:ltä 
  3. Hankesuunnittelua varten tehdään yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon tarvittava sijoitus kaupunginhallituksen investointimäärärahoista 
  4. Hankesuunnittelua varten yhtiö hankkii hankkeelle projektipäällikön ja kiinteistön toiminnallisen suunnittelijan (manageri)
  5. Hankesuunnittelma, josta käy ilmi peruskorjausinvestoinnin kustannusarvio, tilojen käyttäjät ja käyttötarkoitus sekä käyttötaloussuunnitelma tulee olla valmis 31.12.2019 mennessä
  6. Hankesuunnittelmaan perustuen kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kaupungintalon peruskorjausinvestoinnista

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila

Tiedoksi

Tilaliikelaitos, Rovaniemen kaupunkikiinteistöt Oy, Marjo Jääskö, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi