Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Koha Suomi Oy:n yhtiökokous / toimiohjeen antaminen

ROIDno-2019-50

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on 25.2.2019 § 61 päättänyt valita Koha Suomi Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginkamreeri Jussi Päkkilän sekä päättänyt toimiohjeenaan, että yhtiön hallitukseen valitaan kirjastotoimenjohtaja Mikko Paajala ja varajäseneksi vs. kirjastotoimenjohtaja Pasi Rantanen.

Mikko Paajala ei ole enää Rovaniemen kaupungin palveluksessa, joten hänen tilaltaan Koha Suomi Oy:n hallitukseen tulisi esittää toista henkilöä.

Kaupunginhallitus päätti 27.5.2019 § 187 nimetä Koha Suomi Oy:n yhtiökokousedustajaksi Jussi Päkkilän ja päätti toimiohjeenaan, että yhtiön hallitukseen valitaan talouspäällikkö Arto Sarala ja hänen varajäseneksi vs. kirjastotoimenjohtaja Pasi Rantanen.

Tarkoitus kuitenkin oli, että varsinaiseksi jäseneksi valittaisiin vs. kirjanstotoimenjohtaja Pasi Rantanen ja varajäseneksi talouspäällikkö Arto Sarala.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Koha Suomi Oy:n yhtiökokousedustajaksi Jussi Päkkilän ja päättää toimiohjeenaan, että yhtiön hallitukseen valitaan vs. kirjastotoimenjohtaja Pasi Rantanen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi talouspäällikkö Arto Sarala.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi ao. henkilöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi