Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Konsernijaoston tehtävät ja toimivalta sekä konsernijaoston nimeäminen

ROIDno-2017-2432

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 9 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on konsernijaosto, jossa on kuusi (6) jäsentä. Jaoston puheenjohtajiston ja varsinaisten jäsenten on oltava kaupunginhallituksen jäseniä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus nimeää jaoston jäsenet ja varajäsenet.

Jaoston jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.

Hallintosäännön 24 §:n mukaan kaupunginhallitus voi siirtää po. säännön 24 §:ssä kaupunginhallitukselle määrättyjä konsernijohdon tehtäviä kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Kaupunginhallitus päättää muilta osin konsernijaoston tehtävistä ja toimivallasta.

Kaupunginhallituksen 19.6.2017 § 320 päätöksen mukaisesti:

Konsernijaoston tehtävänä on johtaa elinkeinopolitiikkaa ja

 1. vastata siitä, että elinkeinojen kehittämispalvelut ja työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut järjestetään valtuuston hyväksymien tavoitteiden ja määrärahojen puitteissa,
 2. määrätä elinkeinopalveluiden tuotannon arviointikriteerit ja mittarit,
 3. arvioida ja seurata jatkuvasti elinkeinotoiminnan palvelutarpeita ja tehtyjen palvelusopimusten toteutumista palveluiden kehittämisen sekä taloudellisen ja toiminnallisen tehokkuuden turvaamiseksi,
 4. raportoida palveluiden ja tavoitteiden toteutumisesta,
 5. koordinoida elinkeino- ja työllisyyshankkeita ja toimia yhteistyössä julkisten kansallisten ja kansainvälisten rahoittajien kanssa,
 6. seurata Euroopan unionin elinkeinollisia kehittämistoimenpiteitä,
 7. yhteen sovittaa kaupungin elinkeinotoimintaan liittyviä investointeja ja maankäyttöä,
 8. kehittää elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä,
 9. kehittää ja koordinoida kaupungin kansainvälistä elinkeinollista yhteistyötä,
 10. kehittää konsernirakennetta,
 11. seurata ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja
 12. vahvistaa konserniyhtiöiden, kuntayhtymien ja peruskaupungin yhteistoimintaa (koulutus, kehittämisen kohdealueet, palvelutuotanto)

Konsernijaosto

 1. hyväksyy Rovaniemen Kehitys Oy:n ja Matkailu- ja markkinointi Oy:n kanssa tehtävät palvelusopimukset
 2. hyväksyy muiden palveluntuottajien kanssa tehtävät palvelusopimukset sekä
 3. tekee kehittämishankkeiden asettamis- ja omarahoituspäätökset kaupunginhallituksen hyväksymän käyttösuunnitelman puitteissa ja
 4. tekee ensimmäisellä hakukerralla teollisuus-, liike-, huoltoasematonttien ja vastaavien tonttien/rakennuspaikkojen varauspäätöksen. Jatkuvassa haussa varauksen tekee em. tonttien osalta tekninen toimialajohtaja. Varausmaksuna peritään luottamuselimen päättämä varausmaksu siihen liittyvine muine ehtoineen.
 • Em. tonttien luovutuspäätöksen tekee teknisen toimialan johtaja hyväksyttyjen luovutusehtojen perusteella sen jälkeen, kun ko. tontin/rakennuspaikan varaaja on esittänyt hyväksyttävät hankkeen julkisivupiirustukset, rahoitussuunnitelmat sekä aikataulun rakentamiselle.
 • Teknisen toimialan johtajalla on oikeus siirtää em. päätösvaltaansa edelleen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä keskuudestaan konsernijaostoon kuusi jäsentä sekä nimetä konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lisäksi kaupunginhallitus nimeää kullekin jaoston jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus hyväksyy konsernijaoston tehtävät ja toimivallan kaupunginhallituksen 19.6.2017 § 320 päätöksen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti nimetä konsernijaostoon toimikaudekseen seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • Puheenjohtaja Liisa Ansala, henkilökohtainen varajäsen Sannu Karhu
 • Varapuheenjohtaja Juhani Juuruspolvi, henkilökohtainen varajäsen Matti Henttunen
 • Jäsen Hannu Ovaskainen, henkilökohtainen varajäsen Heikki Luiro
 • Jäsen Päivi Alaoja, henkilökohtainen varajäsen Sanna Luoma
 • Jäsen Maria-Riitta Mällinen, henkilökohtainen varajäsen Terhi Heikkilä
 • Jäsen Esko-Juhani Tennilä, henkilökohtainen varajäsen Jaakko Portti.

 

Tiedoksi

Ao. henkilöt, teknisen toimialan johtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi