Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Kunta-asunnot Oy:n jatkohakemus määräaikaiseen poikkeukseen arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalintasäännöistä

ROIDno-2017-2527

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunta-asunnot Oy on lähettänyt kaupunginhallitukselle seuraavan hakemuksen:

"KAS asunnot on viimevuosina tehnyt useita erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat vähentäneet tyhjien vuokra-asuntojen määrää Rovaniemellä huomattavasti. Konserni on mm. myynyt vuokrataloja heikomman kysynnän kaupunginosista ja hankkinut tilalle käyttöasteeltaan parempaa kantaa keskustasta ja yliopiston läheisyydestä. KAS asunnot on tarkastellut vuokraan kohdistuvia kuluja kriittisesti ja voinut näin ollen laskea vuokraa kahtena peräkkäisenä vuotena 2014 - 2015 ja pitänyt sen jälkeen vuokrat vuoden 2015 tasolla myös vuonna 2019.

Yhtiön on perussaneerannut Pohjolankadulla ja Tukkipojantiellä olevan kohteen Rovaniemen kaupungin erityisryhmien tarpeeseen. Kohteessa muutettiin kolmen huoneen asunnot yksiöiksi. Kohteessa oli on kaksi erillistä taloa, joista toiseen rakennettiin hissit erityisryhmille saneerattuihin asuntoihin. Yhtiö seuraa tarkoin muiden vuokraajien toimia Rovaniemellä ja määrittelee asuntojen vuokria kaupunginosittain muiden alalla toimijoiden vuokratasoa vastaavaksi.

Rovaniemen kaupunginhallituksen 9.9.2013, 24.8.2015 ja 19.6.2017 yksimielisesti antaman luvan poiketa arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinnan kriteereistä kahden vuoden määräajaksi on ollut konsernille tärkeä, koska vuokraustiimimme on voinut tarjota/valita nopeammalla syklillä ja joustavammin vuokra-asuntoa asunnon hakijoille. Päätöksen mukaan lupa on voimassa kunnes hakijan vuokra-asuntojen käyttöaste on 95 %, enintään kuitenkin kaksi vuotta.

KAS asunnoilla on ollut huhtikuun 2019 lopussa Rovaniemellä 2 389 asuntoa (+ peruskorjauksessa olevat 55 asuntoa, yhteensä 2 444 asuntoa), joista on ollut tyhjänä 186. Huhtikuun käyttöaste on ollut 92,4 %. Peruskorjatut asunnot ovat tulleet vuokraukseen ja niihin on myös päässyt ensimmäiset vuokralaiset muuttamaan toukokuun aikana.

Huhtikuun käyttöaste lukema on edelleen alle 95 %, joten hakemus on yhtä kaikki edelleen perusteltu. Toukokuun käyttöaste tulee todennäköisesti olemaan huhtikuun lopun käyttöastetta alempi.

KAS asunnot pyytää Rovaniemen kaupunginhallitusta jatkamaan 19.6.2017 antamaa lupaa poiketa Rovaniemellä kaikesta asukasvalintaa koskevasta säännöstöstä määräaikaisesti kahden vuoden ajan ja/tai siihen asti kunnes olemme saavuttaneet säännöstöä koskevien arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen osalta 95 %:n käyttöasteen."

ARAn ylitarkastajan lausunto:

Valtioneuvoston asetuksen (166/2008) 7 §:n mukaan kunta voi antaa luvan käyttää vuokra-asuntoa tilapäisesti, kuitenkin enintään kahden vuoden ajan kerrallaan, muiden kuin asukasvalintaperusteiden mukaan valittujen henkilöiden asuntona, kun kyseessä on yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaisten ja tarpeellisten tai muutoin erittäin kiireellisten toimenpiteiden suorittaminen. Luvan antaminen ei saa oleellisesti haitata edellytykset täyttävien hakijoiden asunnonsaantia. Poikkeuslupa voi koskea vain vähäistä määrää asuntoja.

Maksimimääräaikaa, miten monta kertaa kunta voi myöntää vapautuksen asukasvalintaperusteista, ei ole laissa säädetty erikseen. Yhtiö onkin todella hienosti tehnyt jo toimenpiteitä asuntokannan vähentämiseksi. ARA suosittelee, että yhtiö jatkaa edelleen kehittämistoimiaan päästäkseen 95 %:n käyttöasteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Kunta-asunnot Oy konsernille määräaikaisen luvan poiketa arava- ja korkotukilainoitettujen vuokraasuntojen asukasvalintasäännöistä. Lupa on voimassa kunnes hakijan vuokra-asuntojen käyttöaste on 95 %, enintään kuitenkin kaksi vuotta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kunta-asunnot, Kalevi Ranta

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi