Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 LISÄPYKÄLÄ: Muutos sopimukseen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta (lisäpykälä)

ROIDno-2019-1915

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Jätelain 23.1 §:n mukaan ”kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä kuntalaissa (365/1995) tarkoitettu toimielin (kunnan jätehuoltoviranomainen)." Rovaniemen kaupunginvaltuusto on hallintosäännöllä 1.6.2017 siirtänyt jätehuollon viranomaistehtävät erilliselle jätehuoltojaostolle. Hallintosäännön 27 §:n mukaan Rovaniemellä on jätehuoltojaosto, jonka tehtävänä on vastata Rovaniemen kaupungille ja sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti ja käyttää niihin liittyvää ratkaisuvaltaa. Jätehuoltojaoston toimivaltaan kuuluu:

  1. jätehuoltomääräysten hyväksyminen
  2. jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen
  3. jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen
  4. jätetaksan hyväksyminen
  5. jätemaksujen maksuunpano
  6. jätemaksumuistutusten käsittely
  7. jätemaksujen kohtuullistamispäätökset  

Kuntalain 92.1 §:n mukaan ”kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen."

Pellon ja Ranuan kunnat ja Rovaniemen kaupunki ovat 1.6.2012 alkaen sopimuksella (jäljempänä myös ”sopimus jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta”) sopineet jätehuollon viranomaistehtävien järjestämisestä jätelain 26 §:n mukaisesti siten, että Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto hoitaa mainittujen kuntien puolesta jätehuollon sopimuksessa (liite 1) tarkemmin yksilöidyllä tavalla. 1.6.2012 voimaan astuneessa sopimuksessa (kohta 6) on kuntalain 92.1 §:ssä säädettyä otto-oikeuden käyttämistä sopimusperusteisesti osapuolten välillä Rovaniemen kaupungin osalta rajoitettu niin, että Rovaniemen kaupunginhallituksella tai Rovaniemen kaupungin teknisellä lautakunnalla ei ole otto-oikeutta jätehuoltojaoston päätöksiin.

Rovaniemen kaupungin kokonaisedun kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että 1.6.2012 sopimusta jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta muutettaisiin otto-oikeuden rajoitusehdon osalta siten, että Rovaniemen kaupungilla olisi oikeus otto-oikeuden käyttämiseen silloin, kun jätehuoltojaostossa tehdään päätös Rovaniemen kaupungin alueella toteutettavasta jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Luonnos sopimusmuutokseksi on liitteenä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä 2 olevan luonnoksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut Pellon ja Ranuan kuntien kanssa sopimusmuutoksen tekemiseksi sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta muutetuilta osin voimaan liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisesti.    

Päätös

Hallintolakimies Miikka Ruokamo esitteli asiaa.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan käymään neuvottelut Pellon ja Ranuan kuntien kanssa sopimusmuutoksen tekemiseksi sekä hyväksymään ja allekirjoittamaan sopimuksen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisesta muutetuilta osin voimaan liitteenä 2 olevan luonnoksen mukaisesti.    

Sopimusmuutos tulee voimaan aikaisintaan 1.8.2019.

Rovaniemen kaupunginhallituksella tai Rovaniemen kaupungin teknisellä lautakunnalla ei ole otto-oikeutta sellaiseen jätehuoltojaoston Rovaniemen kaupungin alueen jätteenkuljetusjärjestelmästä tekemään päätökseen, joka on tehty ennen sopimusmuutoksen voimaantuloa. 

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi