Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 LapIT Oy:n yhtiökokous / toimiohjeen antaminen

ROIDno-2019-50

Valmistelija

  • Matti Konstenius, konserniasiamies, matti.konstenius@rovaniemi.fi

Perustelut

LapIT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.6.2019 klo 12.00 Hotelli Santa Clausissa Rovaniemellä ja kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat. Rovaniemen kaupunginhallitus päätti 25.2.2019 § 61 nimetä LapIT Oy:n yhtiökokousedustajaksi kehitysjohtaja Riitta Erolan sekä päätti toimiohjeenaan, että LapIT Oy:n hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi Maarit Simoska.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan, että liitteenä olevan 19.6.2019 pidettävän LapIT Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen esityslistan mukaiset päätösesitykset voidaan hyväksyä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Susanna Junttila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.45.

Tiedoksi

Ote yhtiökokousedustajalle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi